> Indoor

A Sea Change

"A Sea Change" nous immerge dans un internat d’Ostende où vivent une centaines de garçons âgés de 6 à 16 ans. L’école IBIS existe depuis 1906, sa vocation première était d’accueillir les orphelins qui avaient perdu leur père en mer. Aujourd’hui, elle offre une formation maritime à des enfants provenant de familles en difficultés. Comment apprend-on à devenir marin-pêcheur ? La mer se lit d’abord sur des cartes, elle se vit ensuite dans des simulateurs aux allures de jeux vidéo, elle s’incarne aussi à travers les récits du journal de bord d’anciens marins, car peu importe l’époque et la technologie, lire la mer est une affaire de sensibilité aux éléments qui la côtoient. Il faut être à l’écoute face à l’immensité. Nina de Vroome impose son regard dans cet univers qui mêle l’obsolète au questionnement écologique. Elle capte subtilement la poétique du devenir de ces gamins profondément liés aux états (changeants) de la mer, un indomptable vent de liberté. Une cinéaste à ne pas perdre de (longue) vue…

→ En présence de Nina de Vroome qui répondra aux questions du public.

17.06 > 20:00
A Sea Change

"Een idee van de zee" brengt ons naar een internaat in Oostende waar enkele honderden jongens tussen 6 en 16 jaar leven. De school IBIS bestaat sinds 1906, en had oorspronkelijk als missie weeskinderen opvangen. Vandaag geeft ze een maritieme opleiding aan kinderen uit gezinnen in moeilijkheden. Hoe word je matroos-visser ? De zee wordt eerst bestudeerd met kaarten, wordt dan beleefd in simulators met de allure van een videogame, en wordt ook opgeroepen door de verslagen uit het scheepsjournaal van vroegere matrozen, Want tijd noch technologie hebben veel vat op de school. De zee lezen is een kwestie van gevoel voor de elementen die er heersen. Je moet de immensiteit ervan respecteren. Nina de Vroome kijkt naar dit stukje universum waar ouderwetsheid vermengd is met ecologie-problematiek. Ze vat subtiel de poëzie van de toekomst van deze jongens, nauw verbonden met de (veranderende) toestand op zee, de ontembare geest van de vrijheid. Een cineaste om niet uit het oog te verliezen.

→ In aanwezigheid van Nina de Vroome die de vragen van het publiek beantwoordt.

17.06 > 20:00
Shift

“Je n’ai pas eu le choix”, dit Jean-Bernard. Un loyer à payer, pas de boulot, pas d’allocations de chômage, et voilà comment, à près de 40 ans, on se retrouve happé dans l’univers impitoyable des “flexi jobs” : Jean-Bernard est devenu coursier pour Deliveroo. “Shift”, c’est un peu le journal filmé de cet ex-coursier à vélo avec plus de 20.000 km au compteur, qui s’est débattu quotidiennement pendant deux ans, à raison de 35 heures par semaine, contre un algorithme. Plus de 5000 courses par an, ça n’use pas que les mollets quand on est travailleur précaire, et même quand votre entreprise vous nomme “meilleur coursier de l’année”. Un jour, Deliveroo a décidé que la rémunération de ses travailleurs se payerait à la tâche et Jean-Bernard a dit non. A l’image de son protagoniste, le film de Pauline Beugnies est haletant. Il retrace son histoire, celle d’une transformation personnelle, d’un combat face aux conditions de travail dans le capitalisme de plateformes, cette machine à détruire les droits sociaux, qui a pris une ampleur phénoménale en temps de pandémie.

→ Projection suivie d’une discussion avec Pauline Beugnies (réalisatrice), Jean-Bernard Robillard (protagoniste du documentaire) et Anne Dufresne (sociologue, membre du GRESEA, co-auteure de “Travailleurs de plateforme : la lutte pour les droits dans l’économie numérique”…).

→ Réservations : https://tickets.nova-cinema.org/prevente/shift-rencontre/

23.06 > 20:00
Shift

"Ik had geen keus," zegt Jean-Bernard. Een huur te betalen, geen baan, geen dop, en zo raak je op je veertigste verzeild in de genadeloze wereld van de "flexbanen" : Jean-Bernard werd koerier voor Deliveroo. "Shift" is het gefilmde dagboek van deze voormalige fietskoerier met meer dan 20.000 km op de teller, die twee jaar lang dagelijks, 35 uur per week, een algoritme heeft trachten te verslaan. Meer dan 5.000 ritten per jaar slijten niet alleen je kuiten als je een precaire werknemer bent, en zelfs als je bedrijf je uitroept tot "beste koerier van het jaar". Op een dag besloot Deliveroo dat zijn werknemers per klus zouden worden betaald en Jean-Bernard zei nee. Net als haar hoofdpersoon, is Pauline Beugnies buiten adem. De film schetst zijn verhaal, dat van een persoonlijke transformatie, van een strijd tegen de arbeidsomstandigheden in het platformkapitalisme, deze machine voor de vernietiging van sociale rechten, die in tijden van pandemie fenomenale proporties heeft aangenomen.

→ Vertoning gevolgd door een ontmoeting met Pauline Beugnies (regisseuse), Jean-Bernard Robillard (hoofdpersonage van de documentaire) en Anne Dufresne (socioloog, lid van GRESEA, co-auteur van “Travailleurs de plateforme : la lutte pour les droits dans l’économie numérique”…).

→ Voorverkoop : click hier.

23.06 > 20:00
Open Screen

Depuis le début du cinéma Nova, l’Open Screen vous invite à venir montrer librement vos films sur grand écran. Que ce soit votre première œuvre cinématographique ou le fruit de longues années d’expérience, tous les films proposés seront projetés, quels que soient leur genre et format, à la condition de ne pas dépasser 15 minutes. Déjà 24 ans que cette opportunité existe et est accessible gratuitement, pour un public souvent nombreux qu’il ne tient qu’à vous de surprendre ! Alors n’hésitez plus, et envoyez vos films accompagnés d’une fiche technique au moins une semaine à l’avance.

→ Films à envoyer à : openscreen@nova-cinema.org

24.06 > 20:00 + 22.07 > 20:00
Open Screen

Sedert het prille begin van Cinema Nova kan je met je eigen films op ons scherm terecht. Of het nu gaat om de vrucht van je eerste probeersels of van je jarenlange ervaring, alles vertonen we, zolang het niet langer duurt dan 15 minuten. Deze gratis toegankelijke formule bestaat al 24 jaar en in al de tijd werden voor een talrijk publiek de meest gevarieerde films vertoond. Dus waag je kans en stuur ons liefst een week op voorhand je film met een technische fiche naar openscreen@nova-cinema.org.

24.06 > 20:00 + 22.07 > 20:00
Avoir lieu

Acte un : se mouler les deux pieds dans des blocs de béton et aller batifoler au bord du canal. Acte deux : détruire le concept du "White Cube" en brûlant tout nu dans un "White Igloo". Acte trois : se presser le corps à l’aide de serre-joints et de plaques d’imprimerie. "Courage, Fuyez", c’est la devise de ce film époustouflant composé de sept performances de Laurent d’Ursel au meilleur de sa forme. Une forme entretenue par une pratique assidue de l’Art Contemporain Militant, "symptôme le plus démocratique d’une santé excellente", dont on aura le loisir de saisir toute la profondeur puisque nous sommes invité à comprendre de quoi en retourne véritablement cet Art Contemporain Militant. Au-delà de "l’audace enfantine qui glousse" que d’Ursel incarne parfaitement (et quel bonheur de la voir se déployer devant nous cette audace !), c’est un message d’utilité publique que nous délivre sans peur et sans complexe un homme engagé (co-fondateur et force motrice du magnifique projet Douche Flux) qui place le courage au centre du débat. Ça fait du bien par les temps qui courent. Avoir lieu est un film vivifiant, plein d’intrigues, dont on sort nourri. Là où Laurent d’Ursel nous immerge, on nage, on flotte ou on patauge, mais jamais ne coulons. Á voir et revoir sans modération.

→ En présence de Laurent d’Ursel qui répondra aux questions du public.
→ En présence (sous réserve) des 7 destinataires du film : Carine Fol (directrice de La Centrale), Denis Gielen (directeur artistique du MAC’s), Adrien Grimmeau (directeur de l’Iselp), Jérôme Mayer (curateur chez Les Brasseurs), Grégory Thirion (directeur du Botanique), Pierre-Olivier Rollin (directeur du BPS22) et Dirk Snauwaert (directeur du WIELS).

https://doucheflux.be/

01.07 > 20:00
Avoir lieu

Eerste bedrijf : Zet beide voeten in betonblokken en ga ravotten aan het kanaal. Tweede bedrijf : Vernietig het concept van "White Cube" door naakt te branden in een "White Igloo". Derde bedrijf : je lichaam platknijpen met klemmen en drukplaten.
"Hou moed, vlucht" is het motto van deze adembenemende film bestaande uit zeven performances van Laurent d’Ursel op zijn best die volhardt in de Militante Hedendaagse Kunst, "het meest democratische symptoom van een uitstekende gezondheid", waarvan we de diepgang zullen kunnen vatten aangezien we worden uitgenodigd om te begrijpen waar het bij deze militante hedendaagse kunst werkelijk om gaat. Naast de "kinderlijke durf die grinnikt" die d’Ursel perfect belichaamt (en wat is het leuk om getuig te mogen zijn van deze durf !), is het een boodschap van openbaar nut die een geëngageerd mens (mede-oprichter en drijvende kracht achter het prachtige Douche Flux)project) ons brengt zonder angst of complexen, door moed in het middelpunt van het debat te plaatsen. Dat doet deugd tegenwoord ! "Avoir lieu" is een verkwikkende film, vol intriges, waarna je tevreden buiten komt. Waar Laurent d’Ursel ons in onderdompelt, zwemmen, drijven of waden we, maar verdrinken we nooit. Om te zien en nog eens te zien zonder beperkingen.

→ In aanwezigheid van Laurent d’Ursel die de vragen van het publiek beantwoordt.
→ In aanwezigheid van (o.v.) de 7 bestemmelingen van de film : Carine Fol (directrice de Centrale), Denis Gielen (artistiek directeur MAC’s), Adrien Grimmeau (directeur Iselp), Jérôme Mayer (curator Les Brasseurs), Grégory Thirion (directeur Botanique), Pierre-Olivier Rollin (directeur BPS22) en Dirk Snauwaert (directeur WIELS).

01.07 > 20:00
Burke & Hare

Tout comme les autres cinémas pornos, l’ABC proposait, dans les années 70, des films de genre non porno, mais toujours avec une dimension sexuelle qui les excluait des circuits de salles plus conventionnelles. Nous l’illustrons lors de cette soirée consacrée à deux films dont le matériel promotionnel est affiché dans l’expo ABC au MIMA. Vernon Sewell, réalisateur anglais spécialiste du thriller, du film d’horreur dans des productions du type Hammer, livre ici son dernier film. Burke et Hare, pourvoyeurs de cadavres à Édimbourg au XIXe siècle, sont des personnages bien connus outre Manche. Ils ont inspiré nombre de livres ou de films, dont celui-ci qui semble vouloir passer à la postérité en affichant son Zeitgeist, car tout dans ce film hurle 1972. Sa chanson-titre populaire lourdingue, son humour grossier, ses changements de ton, son aspect macabre et sexy que le cinéma permettait depuis peu. Le film insiste donc sur le bordel où traînent les protagonistes et où ils rencontrent de possibles proies. En 2021, tout cela paraît bien sage mais il reste néanmoins amusant d’observer le cabotinage british des acteurs qui en font beaucoup dans leurs faux accents irlandais et écossais, ou l’inénarrable Harry Andrews qui joue le chirurgien avec un patch sur l’œil. Le film est passé au Nova lors d’une nuit du cinéma bis dans sa toute première année ! Un pan peut-être "non essentiel" de l’histoire du cinéma mais qui, vu en pellicule, en double bill et en salle, permettra de remonter dans le temps et de proposer une belle soirée d’été au cinéma !

07.07 > 20:00
Hurra, die Schwedinnen sind da

À la fin des années 70, l’Allemagne produit plusieurs films mêlant le "Heimat film" avec la comédie sexy. C’est poussif et lourdingue mais c’est pas piqué des vers ! Là aussi, toute une époque crie ses limites avec les alpes en arrière plan. Les scénarios sont souvent très proches : un hôtel de Bavière à sauver, de séduisantes suédoises (enfin, des actrices blondes, quoi, par exemple la française Brigitte Lahaie qui joue dans l’un d’eux...) sauvent la mise, les villageois sont ridicules mais sympathiques, il y a une chanson ridicule discoïde et des musiciens traditionnels à la fin. Bien sûr, des poursuites en images accélérés, des combats de nourriture, de l’humour scato, bref, de la lourdeur 70’s. L’aspect sexy est assez maigre, et repose essentiellement sur de la nudité féminine (mais avec des full frontal masculins étonnants !) bien que se mêlant étrangement au comique par des blagues osées qu’on n’oserait plus... "Hurra, die Schwedinnen sind da", est aussi intitulé "Drei Schwedinnen in Tyrol teil 2" et peut être, à ce titre, vu comme une suite. On retrouve d’ailleurs quelques acteurs secondaires dans les différentes productions.
Une Double Bill éprouvante mais qui donne à voir l’autre aspect de ces cinémas interlopes et des curiosités que l’ont pouvait y voir. Les pellicules ont été sans doute beaucoup manipulées et seront dans un état "vintage" pour un vrai voyage dans le temps aux débuts du cinéma ABC.

07.07 > 22:00
Burke & Hare

Net als andere pornobioscopen toonde de ABC ook niet-pornofilms. Wij vertonen er vanavond twee waarvan het promotiemateriaal te zien is in de ABC-tentoonstelling in MIMA. Van Vernon Sewell, Engels regisseur gespecialiseerd in thriller- en horrorfilms in Hammer-achtige producties, zien we zijn laatste film. Burke en Hare, leveranciers van lijken in Edinburgh in de 19e eeuw, zijn bekende figuren aan de andere kant van het Kanaal. Als inspiratiebron voor heel wat boeken en films, lijkt deze film de geschiedenis in te willen gaan door zijn tijdgeest te etaleren, want alles in deze film schreeuwt 1972 ! De titelsong, de grove humor, de toonwisselingen, het macabere en sexy aspect dat toentertijd nieuw was in films. Het bordeel waarin de protagonisten zich bevinden en waar ze hun potentiële prooien ontmoeten is het uitgangspunt. In 2021 lijkt dat allemaal heel braafjes, maar de Britse capriolen van de acteurs die hun best doen om Ierse en Schotse accenten na te doen blijven amusant, net als een hilarische Harry Andrews die de chirurg met ooglapje speelt. De film werd vertoond in Nova tijdens de “nacht van cinema bis” in zijn allereerste jaar ! Ongetwijfeld treedt deze film nooit buiten de marge van de filmgeschiedenis, maar als Double Bill in een bioscoop keren we zo terug in de tijd tijdens een mooie zomeravond !

07.07 > 20:00
Hurra, die Schwedinnen sind da

Eind jaren ’70 produceerde Duitsland verschillende films waarin de Heimatfilm werd vermengd met sexy komedie. Stoffig en zwaar op de hand maar al bij al niet slecht ! Ook hier worden de grenzen van de tijdgeest verkend met de Alpen op de achtergrond. De scenario’s lijken vaak erg op elkaar : een hotel in Beieren, verleidelijke Zweedse vrouwen (nou ja, blonde actrices, bijvoorbeeld Brigitte Lahaie die in één ervan speelt, is niet Zweeds...), idiote maar sympathieke dorpelingen, belachelijke disco-achtige muziek en zowaar traditionele muzikanten aan het eind. Achtervolgingen in fast forward, voedselgevechten, scato-humor staan vanzelfsprekend ook op het programma. Welkom in de seventies ! Het sexy aspect is nogal mager, en berust vooral op vrouwelijk naakt (maar met desalniettemin verbazingwekkende mannelijk full frontal !) vermengd met grappen die we nu niet meer aandurven… “Hurra, die Schwedinnen sind da” is ook getiteld "3 schwedinnen in Tyrol teil 2" en kan gezien worden als een vervolg. Sommige van de bijrollen zijn ook betrokken bij de verschillende producties.

Deze Double Bill vraagt wat van de kijker, maar toont de andere kant van deze ondergrondse bioscopen en de curiosa die er te zien waren. De bobijnen werden niet altijd zacht behandeld, hun staat is dus "vintage".

07.07 > 22:00
Candides

Dès ce 7 juillet dans le foyer, on peut contempler les premiers dessins spontanés par Papy Cosmic, DJ à ses heures perdues, mais aussi bénévole assidu au Nova et au Magasin 4. Néophyte en art plastique, Papy avoua d’emblée à son premier cours de modèle vivant, ne même pas pouvoir dessiner une vache. Son professeur lui rétorqua que c’est un bon début. Un an plus tard, le résultat est plus qu’encourageant. Naïfs, ses dessins de nus n’en sont pas moins d’une expressivité joyeuse et vivante, tels des réminiscences d’œuvres plus illustres. Une cinquantaine d’entre eux tiendront ainsi compagnie à Candide, la vestale de l’érotisme, cette grande peinture qui trône depuis fin juin seule au fond du bar, issue du Studio Ray dont on peut découvrir d’autres affiches ou calicots bariolés au Mima dans le cadre de notre expo sur les archives de l’ABC, "The ABC of Porn Cinema".

07.07 > 19:30
Candides

Vanaf 7 juli kunnen we in de foyer de eerste spontane tekeningen bewonderen van Papy Cosmic, DJ in zijn vrije tijd, maar ook een fervent vrijwilliger bij Nova en Magasin 4. Papy, een neofiet in plastische kunsten, bekende onmiddellijk bij zijn eerste les levend model dat hij niet eens een koe kon tekenen. Zijn leraar zei hem dat het een goed begin was. Een jaar later is het resultaat meer dan bemoedigend. Zijn naïeve naakttekeningen zijn vrolijk en levendig in hun expressiviteit, en weerspiegelen meer illustere werken. Een vijftigtal tekeningen houden Candide gezelschap, de grote geschilderde erotische poster die sinds eind juni helemaal alleen achteraan in de bar hangt, van Studio Ray, van wie andere affiches en kleurrijke posters te ontdekken zijn in Mima in het kader van onze tentoonstelling over de ABC-archieven, "Het ABC van de pornofilm".

07.07 > 19:30
Sorcerer

On avait envie de vous proposer un peu de cinéma d’évasion. Du cinéma d’été un peu grand spectacle, une belle photo, de l’aventure. Alors ce soir, ça sera "Sorcerer" de Friedkin. Pas tout à fait un remake du "Salaire de la peur" de Clouzot (indépassable) mais une autre adaptation du roman de Georges Arnaud. On connaît la malédiction autour du film, du casting, du tournage et sa sortie une semaine après "La Guerre des étoiles" qui n’arrangea rien et le fit passer pour un film d’un autre temps. Mais d’un certain côté, il en inaugure un autre, le temps des films "en forêt" avec une photo de dingue en pellicule, une sorte d’âge d’or, jusqu’en 86 avec "Gorilles dans la brume" et surtout "Mosquito Coast". On aurait aimé vous le passer aussi ce soir mais les Majors n’ayant rien à faire de leur catalogue, c’est chose impossible... c’est frustrant, comme les annonces de 4ème vague et de reconfinement...
"Apocalypse Now", "Southern Comfort", "La forêt d’émeraude", "Greystoke", plusieurs films à la valeur et aux qualités variées mais qui proposent tous une évasion vient le lointain, vers la matrice forestière et qui se passe mal. On y échappe à la société occidentale bétonnée mais rien ne se passe comme prévu. La frustration existait avant les mesures Covid... Chez Friedkin, qui démarre ce bal vert et moite, la photo est effectivement remarquable et le film impressionnant. Il donne une histoire à chacun des quatre personnages principaux avant de les plonger eux et nous dans cette jungle hostile et si belle à l’écran. De la nitroglycérine, des ponts monstrueux, des trombes d’eaux, tout est périlleux, le prix des choses est immense, et comme dans Chance, c’est par camion que le salut est promis.

14.07 > 20:00
Sorcerer

Speciaal voor jullie kozen we een film om aan de dagelijkse sleur te ontsnappen. Zomerse cinema met een beetje spektakel, mooie beelden, wat avontuur. Dus vanavond wordt het Sorcerer van William Friedkin. Niet helemaal een remake van het (onovertroffen) "Le Salaire de la peur" van H.-G. Clouzot , maar wel een andere bewerking van een roman van Georges Arnaud. We kennen de vloek rond de film, de casting, de opnames en de release een week na Star Wars, wat niets hielp en de film deed lijken op een film uit een ander tijdperk.

Maar in zekere zin luidde die film een ander tijdperk in, een van "jungle"-films met waanzinnig mooie beeldregie, een ‘age d’or’ tot 1986 met “Gorillas in the Mist” en vooral “Mosquito Coast”. Die hadden we je vanavond willen laten zien, maar de Majors blokkeren hun eigen catalogus... Zeer frustrerend, net als de aankondigingen van de 4e golf en een zoveelste lockdown.

Apocalypse Now, Southern Comfort, The Emerald Forest, Greystoke,... Films van wisselende waarde en kwaliteit, maar allemaal bieden ze een ontsnapping naar de uithoeken van de bosmatrix die misloopt. We vluchten uit de betonnen westerse maatschappij, maar niets verloopt zoals verwacht. Frustratie bestond al voor de Covid-maatregelen.

Bij Friedkin is de fotografie inderdaad opmerkelijk en de film indrukwekkend. Hij geeft elk van de vier hoofdpersonages een verhaal voordat hij hen en ons in de vijandige jungle onderdompelt, die zo mooi is op het scherm. Springstof, doodenge bruggen, waterhozen, alles is gevaarlijk, de prijs van de dingen is immens, en net als in Chance belooft een vrachtwagen redding.

14.07 > 20:00
Double Bill ABC Porno

Après une première Double Bill soft, nous proposons, pour ce double programme, deux films hard du début des années 80. Deux films, somme toute assez banals dans la production européenne de l’époque, mais présents dans le catalogue d’Atlantic Films (la société de distribution de l’exploitant de l’ABC) et dont un élément ou l’autre est à voir dans l’exposition au Mima.
Dans ces deux films, apparaît Catherine Ringer, dont il est de notoriété publique qu’elle fut actrice de porno avant sa carrière de chanteuse au sein des Rita Mitsouko. Des films lambda prennent évidemment un sens particulier lorsqu’y apparaît quelqu’un qu’on "connaît" dans d’autres contextes. Et spécialement quelqu’un qui a eu l’occasion de s’exprimer sur son vécu, après une reconversion réussie malgré les difficultés de se faire accepter, socialement, dans une autre "rôle". Elle soulignait à quel point ces tournages furent dégradants, comme une sorte d’entraînement militaire humiliant et formateur. Bref, une mise en perspective assez directe de ce qui est donné à voir comme sexy et l’est somme toute assez peu.

Il peut paraître paradoxal de montrer des films tout en soulignant leur caractère critiquable. Mais, comme écrit plus haut, nous pensons qu’il est plus juste de présenter, exceptionnellement, ces films, en les mettant en perspective, que de ne pas aborder ce pan de l’histoire et de laisser se construire une vision "romantisée" des films de cette époque, dudit "âge d’or" du porno et de la programmation de l’ABC.
Nous trouvons plus paradoxale l’idée que des séances de ce type passent sans doute plus inaperçues si nous en taisions le caractère glauque et si nous ne soulignions pas, dans notre présentation, comment les tournages pouvaient être mal vécus.
Des soirées "vintage porno" s’amusant d’un cinéma kitsch sans rien en dire, sur fond de DJ-set de musique seventies, nous paraissent autrement plus problématiques.

Connaître le point de vue d’une actrice sur son vécu crée certes un malaise, mais le malaise nous paraît dans une certaine mesure nécessaire pour ne pas gommer cette dimension en racontant cette histoire et ne pas oublier que c’est sans doute une expérience partagée par beaucoup d’anonymes n’ayant jamais eu l’occasion d’en parler publiquement, voire par des personnalités plus connues ayant fuit le métier.

Une projection de ce type au Nova restera exceptionnelle, et à voir comme un petit aperçu d’une archive au contenu délicat, à aborder, certainement, avec un regard critique.

Nous nous excusons par ailleurs de la première annonce de cette soirée. Sa maladresse et le manque d’explication sur notre démarche pouvait laisser penser à une intention racoleuse exploitant le nom d’une personnalité apparaissant dans ces films. Notre volonté n’était pas de proposer de contenter un voyeurisme par rapport à cette actrice, mais de la citer puisqu’elle a eu, en tant que personnage public, l’occasion de s’exprimer sur son expérience et d’offrir un regard critique de première main sur ces films.

· 20:00 :

+ Marathon Love [aka "The Porno Race"]

Andrei Feher alias Andrew White, 1985, SE, 35mm, vo fr , 90'

Étonnante compétition sportive avec Catherine Ringer en maîtresse de cérémonie enjouée.

· 22:00 :

+ Angela et ses amies [aka "Quella porcacciona di mia moglie", aka "Sexual Penetrations", aka "Teenager Emmanuelle", aka "Emy la minorenne dell’Hostess Club"]

Lorenzo Onorati, 1981, IT, 35mm, vo fr ,

La bande-annonce est à découvrir dans l’installation de Gogolplex au Mima.

16.07 > 20:00
Marathon Love aka "The Porno Race"

Étonnante compétition sportive avec Catherine Ringer en maîtresse de cérémonie enjouée.

16.07 > 20:00
Double Bill ABC Porno

Na een ‘softe’ Double Bill vorige week, zijn we deze week toe aan het ‘harde’ werk, met twee films uit begin jaren 1980. Twee films die al bij al eerder banaal zijn in de Europese productie uit die periode, maar die we vonden in de catalogus van Atlantic Films (het verdeelhuis van de uitbater van de ABC) en waarvan er fragmenten te zien zijn in de ABC-expo in het MIMA.

In beide films is Catherine Ringer te zien van wie geweten is dat ze vóór haar carrière als zangeres bij Les Rita Mitsouko pornoactrice was. Deze twee films die in die tijd aan de lopende band werden gemaakt, bekijken we nu uiteraard met een andere bril wanneer er iemand in opduikt die wij in een andere context "kennen". Iemand die later onthulde hoe vernederend het draaien van deze films was, als een soort onterend militair ontgroeningsritueel. Kortom, een directe kijk op wat wordt voorgesteld als sexy zonder dat het dat is.

Het lijkt paradoxaal om films te vertonen en ze tegelijk te bekritiseren. Maar zoals hierboven geschreven vinden wij het juister om deze films (uitzonderlijk) te vertonen en ze van perspectief te voorzien, dan dit deel van de geschiedenis te negeren, of zich te wagen aan een "geromantiseerde" kijk op de films uit dit tijdperk, de zogenaamde "âge d’or" van de pornofilm en de ABC-programmatie.
Wij vinden het eerder paradoxaal dat dergelijke vertoningen waarschijnlijk onopgemerkt zouden blijven indien wij in onze presentatie niet de nadruk zouden leggen op de onbehaaglijke aard ervan en hoe slecht de opnamen ervan konden verlopen.
Vintage porno avonden om je te vergapen aan kitschfilms zonder er iets over te zeggen met een DJ-set van jarenzeventigmuziek lijken ons nog problematischer…

Het standpunt van een actrice kennen over haar ervaring met de filmopnamen schept zeker ongemak, maar dit ongemak lijkt ons noodzakelijk. Door dit verhaal te vertellen wordt deze dimensie niet uitgewist, Laten we ook niet vergeten dat deze ervaring ongetwijfeld er één is die wordt gedeeld door heel wat anonieme actrices en acteurs die überhaupt nooit de kans hebben gehad om er in het openbaar over te getuigen, of zelfs door meer bekende persoonlijkheden die het vak zijn ontvlucht.
Een vertoning van dit type in Nova blijft uitzonderlijk, en moet gezien worden als een kleine glimp op een archief met een delicate inhoud, die zeker met een kritisch oog benaderd moet worden.

Wij verontschuldigen ons ook voor de eerste aankondiging van deze avond die eerder onhandig was. Door het gebrek aan uitleg leek het alsof het de bedoeling was een bekende naam uit te buiten. Het was niet onze bedoeling om voyeurisme ten aanzien van deze actrice aan te moedigen, maar wel om haar te citeren omdat zij, als publieke figuur, de gelegenheid heeft gehad haar ervaring bekend te maken en zo uit eerste hand deze film te bekritiseren.

16.07 > 20:00
Film d’archive ABC

En marge de l’exposition sur les archives du cinéma ABC au Mima, nous avons choisi de programmer quelques films issus de la collection et dont des traces sont à voir sur les murs du musée. Ces séances sont à considérer avec un recul critique, comme le sont les documents exposés et mis en contexte dans l’exposition.

Lorsque nous avons présenté des films sortis du fonds ABC dans le passé, c’était toujours avec une réflexion sur ce qu’ils pouvaient véhiculer et avec un effort de contextualisation, bien souvent avec un·e invité·e qui pouvait en parler.
Ces séances ont été assez rares depuis l’acquisition de cette collection, notamment parce qu’il ne nous parait pas évident de montrer ces films et de les accompagner. On nous a d’ailleurs parfois reproché de ne pas en montrer plus souvent et de ne pas "mieux exploiter ce trésor".
Les choix se sont en général portés sur des titres devenus classiques ou sur des films ayant certaines qualités les faisant sortir du lot. Nous avons ainsi, involontairement, contribué à donner une image biaisée de ce qui se trouve dans la collection et à entretenir le mythe d’un porno "vintage" léger et joyeux.

Il nous a paru intéressant, en marge de l’exposition, où l’on cherche notamment à casser cette image, d’organiser quelques séances pour montrer l’archive telle qu’elle est et donner l’occasion de voir ce qui passait tous les jours, de midi à minuit, sur l’écran de l’ABC, sans le filtre nostalgique. Les quatre films présentés ici cet été sont ainsi assez critiquables, chacun à leur manière, et à voir, avec un certain malaise sans doute, sans oublier qu’il s’agit de documents historiques.


Angela et ses amies aka "Quella porcacciona di mia moglie", aka "Sexual Penetrations", aka "Teenager Emmanuelle", aka "Emy la minorenne dell’Hostess Club"

La bande-annonce est à découvrir dans l’installation de Gogolplex au Mima.

16.07 > 22:00
Angela et ses amies aka "Quella porcacciona di mia moglie", aka "Sexual Penetrations", aka "Teenager Emmanuelle", aka "Emy la minorenne dell’Hostess Club"

De trailer is te ontdekken in de Gogolplex installatie in Mima.

16.07 > 22:00
Marathon Love aka "The Porno Race"

Een verbazende sportwedstrijd met Catherine Ringer als de opgewekte ceremoniemeesteres.

16.07 > 20:00
Films uit het ABC archief

Naast de tentoonstelling over het ABC-filmarchief in MIMA, programmeren wij enkele films uit de collectie waarvan sporen te zien zijn op de muren van het museum. Deze vertoningen moeten met de nodige kritische afstand worden bekeken, net zoals de documenten die in de expo worden getoond en van context voorzien.

Wanneer wij in het verleden films uit de ABC-collectie presenteerden, was dat altijd met een reflectie over wat ze uitdragen en met een poging om ze in een context te plaatsen, vaak met een gast die erover kon vertellen.
Sinds we de ABC-collectie hebben verworven, zijn deze vertoningen vrij zeldzaam, net omdat het niet voor de hand ligt deze films te vertonen en te begeleiden. Soms wordt ons verweten dat wij ze niet vaker laten zien en dat wij niet "beter gebruik maken" van deze vermeende "schat".
Onze keuze viel meestal op titels die klassiekers zijn geworden of op films met bepaalde kwaliteiten waardoor ze opvallen. Zo hebben wij ongewild bijgedragen tot een vertekend beeld van wat zich in de collectie bevindt en tot het in stand houden van de mythe van een luchtige en vrolijke "vintage" porno.

Het leek ons interessant om in het kader van de tentoonstelling, die onder meer tot doel heeft dit beeld te doorbreken, enkele vertoningen te organiseren om het archief te laten zien zoals het is en de mensen de kans te geven te zien wat er elke dag, van ’s middags tot middernacht, op het ABC-scherm te zien was, zonder de nostalgische filter. De enkele films die hier deze zomer worden voorgesteld zijn dus, elk op hun eigen manier, zeer bekritiseerbaar en moeten, ongetwijfeld met een zeker ongemak, worden bekeken zonder te vergeten dat het ook historische documenten zijn.


https://www.nova-cinema.org/spip.php?page=print&id_rubrique=2506&lang=fr