> Varia

Pile : Permis de démolir

Depuis des décennies, à Roubaix, le quartier du Pile se vide progressivement de ses habitants ; en attestent ses dizaines de maisons ouvrières murées par les pouvoirs publics. Elles sont dans l’attente du lancement d’un projet de rénovation dont l’objectif serait de "dédensifier" un quartier, peu adapté aux constructions modernes et aux objectifs de "mixité sociale" fixés par la mairie.
Désireux de pouvoir être associés à la rénovation de leur quartier, de nombreux habitants se rendent comptent du peu de place qui leur est accordée. Ils décident alors de s’organiser, avec le soutien d’associations locales. Ce documentaire du collectif Hiatus suit leur lutte pendant plus de deux ans.

Le film sera suivi d’une rencontre avec les réalisateurs et d’une présentation du livre "Sociologie de Lille" du collectif Degeyter. Celui-ci met en lumière la persistance de la division sociale et territoriale d’une agglomération, en pleine reconversion. La mutation tertiaire de la Métropole est loin d’avoir fait disparaître les inégalités sociales de l’ancien bassin industriel. La présentation sera suivie de commentaires de Mathieu Van Criekingen (IGEAT-ULB) sur les similitudes à établir avec le cas bruxellois.

En collaboration avec la section Écologie Sociale de l’HELB-Prigogine.

De Lille à Bruxelles : face à la reconversion urbaine


31.05 > 20:00
Pile : Permis de démolir

Al tientallen jaren loopt de wijk Pile in Roubaix geleidelijk aan leeg, getuige daarvan de tientallen arbeidershuisjes die door de overheid zijn ommuurd in afwachting van de opstart van een renovatieproject met als doel de wijk, die niet geschikt is voor moderne constructies en de ’sociale mix’-doelstellingen van de stad niet haalt, te "ontdichten".
De bewoners willen graag betrokken worden bij de renovatie van hun buurt, maar ze zijn er zich scherp bewust van dat ze maar weinig handelingsvrijheid krijgen. Ze besluiten zichzelf te organiseren, met de steun van lokale verenigingen. Deze documentaire van het Hiatus-collectief volgt hun strijd gedurende meer dan twee jaar.

De film wordt gevolgd door een ontmoeting met de regisseurs en een presentatie van het boek "Sociologie de Lille" door het Degeyter-collectief. Het legt de nadruk op de hardnekkigheid waarmee de sociale en territoriale indeling van een agglomeratie ook bij reconversie in stand wordt gehouden. De transformatie van de metropool naar de tertiaire sector heeft de sociale ongelijkheid van het voormalige industriële bekken allesbehalve weggewerkt. Onderzoeker Mathieu Van Criekingen (IGEAT-ULB), gespecialiseerd in de gentrificatieproblematiek, vult de presentatie aan met bedenkingen over de overeenkomsten met Brussel.

In samenwerking met de afdeling Sociale Ecologie van HELB-Prigogine

31.05 > 20:00
La force des choses

Bernard Mulliez est un habitué du Nova. Issus d’une démarche artistique singulière, ses films se placent à la frontière du documentaire et de la performance. Avec "La force des choses", il s’attaque au portrait de famille, plus précisément à celui de son père, rentier d’un empire commercial à capital familial. L’exercice est donc périlleux, d’autant que son riche paternel, bien que sincère et auto-critique, n’est pas du genre à provoquer la moindre empathie auprès d’une audience qui n’est pas née comme lui "le cul dans le beurre". Bernard se propose cependant de cerner le mode d’emploi de ce représentant du capital, et rendre visibles les forces extérieures qui le traversent. A part une brève échappée à Ostende lors d’une célébration hallucinante de "la multiplication des petits pains" des 700 actionnaires familiaux, il suit le quotidien dérisoire d’un septuagénaire cloitré dans son domaine, dont seules les anecdotes de jeunesse semblent encore l’animer. Jusqu’à ce voyage caritatif dans des villages reculés du Burkina Faso, où ému, il pratique cette charité chrétienne qui soulage souvent la conscience des puissants. Les échanges avec les autochtones y sont des plus éloquents, le paternalisme colonial du bourgeois occidental des plus maladroits. Un film emprunt d’une douce ironie qui a au moins le mérite de démontrer que le changement des mentalités de la classe dominante n’est pas pour demain...

Comme à l’accoutumée des rendez-vous Prima Nova, la projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

07.06 > 20:00
La force des choses

Bernard Mulliez is een oude bekende van Nova. Zijn artistieke demarche is op z’n minst opmerkelijk, met films die de grenzen tussen documentaire en performance verkennen. Met "La force des choses" gooit hij zich op zijn eigen familiegeschiedenis, en meer bepaald op die van zijn vader, rentenier van een supermarktimperium dat opgetrokken is op familiaal kapitaal. De oefening is hachelijk, des te meer omdat zijn rijke vader, hoewel eerlijk en zelfkritisch, niet het minste greintje empathie opwekt bij een publiek dat niet “met zijn gat in de boter is gevallen” zoals hijzelf. Mulliez werpt zich dan maar op als handleiding voor deze vertegenwoordiger van het kapitaal, en toont wat zijn vader beweegt. Behalve een korte uitstap naar Oostende tijdens een hallucinante familiereünie van niet minder dan 700 familie-aandeelhouders, volgt hij de ongerijmde dagelijkse beslommeringen van een zeventiger die zich verschalkt in zijn domein. Enkel de anekdotes uit zijn jeugd weten hem nog in vuur en vlam te zetten. Tot de liefdadigheidsreis naar Burkina Faso waar hij ontroerd de christelijke naastenliefde beoefent die vaak als enig doel heeft het geweten van de machtigen op aarde te sussen. Het contact met de plaatselijke bevolking is veelzeggend, het koloniale paternalisme van de westerse bourgeoisie om ter onhandigst. De film is gedrenkt in een zachte ironie die op zijn minst de verdienste heeft om aan te tonen dat de mentaliteitsverandering van de dominante klasse nog niet voor morgen is....

Zoals het de goede gewoonte is bij Prima Nova wordt de vertoning gevolgd door een ontmoeting met de regisseur.

07.06 > 20:00
Open Screen

Depuis le début du cinéma Nova, l’Open Screen vous invite à venir montrer librement vos films sur grand écran. Que ce soit votre première œuvre cinématographique ou le fruit de longues années d’expérience, tous les films proposés, quelque soient leur genre et format, seront projetés à condition que leur durée ne dépasse 15 minutes. Vingt et un ans que cette opportunité existe et est accessible gratuitement pour un public souvent nombreux qu’il ne tient qu’à vous de surprendre ! Alors n’hésitez plus, et envoyez vos films accompagnés d’une fiche technique au moins une semaine à l’avance.

14.06 > 20:00
Open Screen

Van in het prille begin van Nova is er regelmatig een Open Screen waar je je eigen film kan tonen op groot scherm. Of het nu je prille debuut is of het resultaat van een lang traject, alle ingezonden films in om het even welk genre en formaat worden vertoond op voorwaarde die ze niet langer duren dan 15 minuten. En dit al ondertussen eenentwintig jaar lang gratis voor een talrijk publiek dat niets liever wil dan verrast worden ! Twijfel dus niet langer en stuur je film naar ons op, samen met een technische fiche en dit minstens een week voor de voorstelling.

14.06 > 20:00
Microboutiek

La Microboutiek est un point de diffusion de livres, CD, fanzines, DVD, K7 et autres objets de micro-édition. Vous pouvez autant y découvrir des choses rares que venir y déposer vos créations, la Microboutiek est alimentée par son propre public. N’hésitez pas !

http://microboutiek.nova-cinema.org
http://microboutiek.nova-cinema.org

10.05 > 19:00 + 26.05 > 19:30 + 17.06 > 18:30
Microboutiek

In de Microboutiek, dames en heren, vindt u boeken, fanzines, strips, cd’s, dvd’s, k7’en, en andere voorwerpen uit de micro-editie-scene. U kunt er komen rondsnuffelen en/of uw eigen creaties droppen. De Microboutiek wordt namelijk bevoorraad door haar eigen publiek !

http://microboutiek.nova-cinema.org
http://microboutiek.nova-cinema.org

10.05 > 19:00 + 26.05 > 19:30 + 17.06 > 18:30
https://www.nova-cinema.org/spip.php?page=print&id_rubrique=2299&lang=fr