> Lebanon : Days of Tomorrow

En 2009, le Nova présentait "Beirut Mutant", une pluralité de regards sur Beyrouth, loin des images d’opulence dynamique et décomplexée que le Liban s’offre à coup de buildings modernes, de jeunes femmes souriantes et d’entreprises internationales - comme le bon élève de l’Occident capitaliste dans le monde arabe. Au fil de ce programme se dévoilait surtout une ville-fantôme, marquée par la guerre civile et ses rémanences, déchirée de toutes parts en frontières invisibles, flottante un peu, en sursis, déjà. Quelques dix années plus tard, rien n’a changé et tout s’accélère.
Depuis sa création, les soubresauts politiques ne cessent d’agiter ce petit pays pris en étau entre la Syrie aujourd’hui ravagée par la guerre - et qui fait affluer 1,5 million de réfugiés sur une terre qui compte 4 millions d’habitants - et Israël toujours sur le point d’attaquer. Déchiré par le communautarisme, les luttes d’influence et des enjeux géopolitiques aux méandres désormais infinis, le Liban oscille toujours au bord du gouffre, de crises en scandales politiques, comme autant de coups de tonnerre qui devraient entraîner sa chute, toujours sur le point d’advenir... Mais cette suite infinie de convulsions dont l’issue est toujours reportée, semble comme une agonie sans fin, la définition même d’une histoire, d’un état.
Crise des ordures, crise des réfugiés, esclavage moderne, crise urbaine, avortement des luttes sociales, le tout sur fond de capitalisme sauvage et de guerre civile menaçante, les films de ce programme - fictions, documentaires, animations, longs et courts métrages - rebondissent de crise en crise, avec colère, humour ou tendresse, témoignant d’une lucidité implacable et d’une soif de vie inextinguible. Même quand ils vont jusqu’à rêver cette fin qui ouvrirait d’autres possibles.
Et tandis qu’en Occident, crises économiques et états d’urgences n’en finissent pas de prendre leurs aises, instillant tranquillement de nouvelles formes de gouvernance, le Liban, même avec son histoire bien singulière, préfigure peut-être un avenir bientôt commun, le laboratoire d’un demain qui s’avance, à peine voilé ?


In 2009 presenteerde Nova "Beirut Mutant", een gelaagde visie op Beiroet, ver van de beelden van dynamische weelderigheid vol moderne gebouwen, lachende jonge vrouwen en internationale bedrijven – waar Libanon als goede leerling van het kapitalistische Westen in de Arabische wereld graag mee uitpakt. Beiroet leek in de eerste plaats een soort van spookstad, gekenmerkt door burgeroorlog en de naweeën ervan, van alle kanten verscheurd door onzichtbare los-vaste grenzen. Zo’n tien jaar later is er weinig veranderd en zit alles in een stroomversnelling. Sinds zijn oprichting schudden de politieke omwentelingen dit kleine landje door elkaar, gekneld tussen het door oorlog geteisterde Syrië waardoor 1,5 miljoen vluchtelingen terechtkwamen in een land dat amper 4 miljoen inwoners telt, en Israël dat immer op het punt staat aan te vallen. Verscheurd door sectair-identitair denken, invloedsconflicten en de grillige meanderen van geopolitieke kwesties, staat Libanon vandaag aan de rand van de afgrond, worstelend met opeenvolgende crises en politieke schandalen, als waren het donderslagen die het begin van het einde aankondigen.... Maar deze oneindige reeks stuiptrekkingen, waarvan de uitkomst almaar wordt uitgesteld, lijkt op een eindeloze kwelling. Is dit uiteindelijk niet de definitie van een geschiedenis, van een staat...?
Vuilniscrisis, vluchtelingencrisis, moderne slavernij, stedelijke crisis, sociale strijd, tegen een achtergrond van wild kapitalisme en dreigende burgeroorlog... De films van dit programma - fictie, documentaire, animatie, lange en korte films - stuiteren van crisis tot crisis, met woede, humor of tederheid, met een helder oordeel en een onlesbare honger naar het leven. Zelfs in het geval ze zo ver gaan om van het einde te dromen, dan nog opent dit de poort naar andere mogelijkheden.
En terwijl in het Westen de economische crisis en de noodtoestand een permanente staat aannemen en heimelijk aanzetten tot nieuwe vormen van bestuur, weerspiegelt Libanon ondanks zijn zeer specifieke geschiedenis, als nauwelijks verhuld experimentenlaboratorium, een toekomst die binnenkort misschien veralgemeend is....


Samandal exhibit & more 10.05 > 19:00
Samandal exhibit & more 10.05 > 19:00
Samandal & Co

Samandal (la salamandre) est un collectif libanais d’auteur.e.s de bande dessinée, créé en 2007, dont les membres actifs actuels sont Lena Merhej (Marseille), Joseph Kaï (Beyrouth), Raphaëlle Macaron (Paris) et Barrack Rima (Bruxelles). Samandal publie depuis dix ans autant des auteur.e.s du Liban que d’ailleurs dans un magazine protéiforme et trilingue (arabe, français, anglais). La Microboutiek du Nova leur a donné carte blanche pour une expo collective dans le foyer du Nova, dont le vernissage du 10 mai prendra la forme d’un micro-evening, lui-même faisant office d’ouverture de notre focus Lebanon : Days of Tomorrow. Cette soirée se tiendra en présence de Barrack et Joseph, ainsi que de Fdz (Beyrouth), cinéaste invité qui se trouve être aussi l’un des 5 fondateur.e.s de Samandal ! A côté d’un drink offert et d’amuses-bouches libanais, vous pourrez assister gracieusement à la séance de "Beirut Kamikaze" (en présence du réalisateur), et à la compilation #1 de courts-métrages libanais (dont l’ingénieux film de Fdz, "Last Days of the Man of Tomorrow"). Vous serez ensuite conviés à participer à une performance interactive de Samandal au foyer, pour terminer sur un meltingpot de musiques dansantes du Moyen-Orient !

+ 22:00 Samandal comix remix

Une performance collective où Samandal vous invite à prendre les ciseaux et découper dans les pilons de Samandal, afin de reconstruire de nouvelles histoires... avec projection live et impro sonore !

+ 23:00 FDZ aux platines !

Fdz nous fera l’honneur de mixer pour la première fois de sa vie, alors allez-y mollo avec lui quand il mélangera de la Turkish Disco avec de l’Acid Arab, du dabkeh et de l’électro punk. Tout sonne pareil pour lui !

10.05 > 19:00
Samandal & Co

Samandal (de salamander) is een Libanees auteurscollectief van striptekenaars dat werd opgericht in 2007, met als actieve leden Lena Merhej (Marseille), Joseph Kaï (Beiroet), Raphaëlle Macaron (Parijs) en Barrack Rima (Brussel). Samandal publiceert sedert tien jaar evenzeer auteurs uit Libanon als elders, in een veelvormig en drietalig magazine (Arabisch-Frans-Engels). De Microboutiek van Nova geeft hen carte blanche voor een collectieve expo in de foyer met een vernissage op 10 mei in de vorm van een micro-evening, bij wijze van opening van onze focus "Lebanon : Days of Tomorrow". Deze avond gaat door in het gezelschap van Barrack en Joseph, en van Fdz (Beirut), één van de cinéasten die we uitnodigden en die eveneens aan de wieg stond van Samandal ! Behalve een drink en Libanese hapjes, kan je de voorstelling van "Beirut Kamikaze" (in aanwezigheid van de regisseur) meepikken, en de compilatie van Libanese kortfilm (waaronder de ingenieuze kortfilm van Fdz, "Last Days of the Man of Tomorrow"). Daarna wordt je vriendelijk verzocht mee te doen met de interactieve performance van Samandal in de foyer, die uitmondt in een meltingpot van dansmuziek uit het Midden-Oosten !

10.05 > 19:00
22:00 Samandal comix remix

Une performance collective où Samandal vous invite à prendre les ciseaux et découper dans les pilons de Samandal, afin de reconstruire de nouvelles histoires... avec projection live et impro sonore !

10.05 > 22:00
Samandal comix remix

Een collectieve performance waar Samandal je uitnodigt om de schaar ter hand te nemen en de papierberg van Samandal te verknippen om nieuwe verhalen op te bouwen... met live projectie en geluidsimpro !

FDZ DJ Set
Fdz vereert ons met zijn allereerste mix, dus wees toeschietelijk als hij het aandurft om Turkish Disco te mengen met Acid Arab, en dabkeh met elektro punk. Voor hem is het allemaal gelijk !

10.05 > 22:00
Samt Silence صمت

De nombreux réalisateurs voient dans l’animation la possibilité de dénoncer des réalités que les mots peineraient à décrire, en préservant cette liberté de ton et de regard sur le monde. Dans "Samt" (qui signifie "silence"), sous une dictature fanatique, la danse moderne est le code secret de la résistance silencieuse. Dans des endroits reculés de la ville, des jeunes célèbrent la joie cachée de la vie avec leur corps, pour faire face à la terreur qu’ils ont vécue. Portrait d’une société dysfonctionnelle sur le point d’imploser, "Samt" raconte une résistance acharnée, la soif de toute une génération.


Samt

Veel filmmakers zien in animatie een kans om realiteiten aan te klagen die woorden moeilijk kunnen beschrijven, met behoud van vrijheid van toon en een ongebonden kijk op de wereld. In "Samt" (wat "stilte" betekent) is moderne dans onder een fanatieke dictatuur de geheime code van stil verzet. In afgelegen gebieden van de stad vieren jongeren de verborgen vreugde van het leven met hun lichaam om de terreur te trotseren die ze hebben meegemaakt. Portret van een disfunctionele samenleving die op het punt staat te imploderen. "Samt" vertelt over koppig verzet, de dorst van een hele generatie.


The Last Days of the Man of Tomorrow آخر أيّام رجل الغَد

Un jeune cinéaste enquête sur la légende de Manivelle, un automate offert au Liban en 1945, qui hante encore un manoir abandonné de Beyrouth. Considéré comme un miracle de son temps à l’époque, le “Nouvel homme” est maintenant une créature rouillée et oubliée. Après avoir été ramené sous le feu des projecteurs, les gens qui l’ont connu témoignent, et le mythe construit autour de Manivelle commence à se dévoiler. Un “mockumentary” remarquable qui explore en profondeur l’histoire turbulente du Liban à travers la vie d’un automate autrefois emblématique des espoirs et des rêves d’un pays.

Rencontre avec le réalisateur The Fdz le jeudi 10 mai

The Last days of the Man of Tomorrow - آخر أيّام رجل الغَدThe Last Days of the Man of Tomorrow

Een jonge filmmaker onderzoekt de legende van Manivelle, een automaat die werd geschonken aan Libanon in 1945, en die zich nog steeds in een verlaten herenhuis in Beiroet bevindt. Beschouwd als een wonder van zijn tijd in die tijd, is de "Nieuwe Mens" nu een roestig en vergeten schepsel. De mensen die Manivelle hebben gekend, getuigen over hem en de mythe die zich rondom hem heeft ontvouwd. Een opmerkelijke ’mockumentary’ die de turbulente geschiedenis van Libanon grondig onderzoekt via het leven van een automaat die ooit symbool stond voor de hoop en de dromen van een land.

Ontmoeting met de regisseur The Fdz op donderdag 10 mei.


Waves 98 أمواج ٩٨

Plus de dix ans après la fin de la guerre civile libanaise, l’optimisme semble être retombé et les problèmes urbains se multiplient. L’état des bâtiments et l’instabilité constante rongent Beyrouth. Le cinéaste Ely Dagher a grandi dans ce contexte, oscillant entre irrémédiable lassitude et attachement profond. Récompensé par la Palme d’Or 2015 du court métrage, "Waves 98" explore l’état d’esprit sombre et pessimiste d’une génération, par une technique d’animation mêlant dessin pur et photographie qui apporte une profondeur subtile et réaliste. Un hommage poignant, entre amour et haine, à Beyrouth.

Waves 98Waves 98

Meer dan tien jaar na het einde van de Libanese burgeroorlog lijkt het optimisme verdwenen en stapelen de stedelijke problemen zich op. De staat van de gebouwen en de constante instabiliteit vreten Beiroet aan. De filmmaker Ely Dagher groeide op in deze context, heen en weer geslingerd tussen onherstelbare lusteloosheid en diepe gehechtheid.
Bekroond met de Palme d’Or 2015 voor kortfilms verkent "Waves 98" de donkere en pessimistische gemoedstoestand van een generatie, met een animatietechniek die tekening en fotografie combineert, wat een subtiele en realistische diepte oplevert. Een schrijnend eerbetoon tussen liefde en haat aan Beiroet.


Sorry, I Drowned

Ce film d’animation s’inspire d’une lettre qui aurait été trouvée sur un corps noyé dans la mer Méditerranée. Créé par le Studio Kawakeb à Beyrouth et Médecins Sans Frontières, il esquisse la crise des réfugiés, de ceux qui sont contraints de traverser la mer en quête de sécurité.
Quant à la technique utilisée, prouesse en son genre, elle mêle animation de médias mixtes : des images bitmap d’une archive vidéo utilisées pour la texturation du film, de la rotoscopie et du photomontage d’archives photographiques. Tout ceci mis ensemble et animé dans un environnement 3D After Effect !


Sorry, I Drowned

Deze animatiefilm is gebaseerd op een brief die werd gevonden op het lichaam van een drenkeling van de Middellandse Zee. De film werd gemaakt door Studio Kawakeb in Beiroet en Artsen Zonder Grenzen, en schetst de problematiek van vluchtelingen die op zoek naar veiligheid gedwongen de zee oversteken.
De gebruikte techniek is een verbluffende prestatie. Het is een mengeling van verschillende animatietechnieken : bitmapafbeeldingen van een video-archief die gebruikt worden om textuur aan te brengen, rotoscopie en fotomontage van fotoarchieven. Dit alles in elkaar gezet en geanimeerd in een 3D-Aftereffect omgeving.


Shorts from Lebanon #1

+ Samt [ Silence صمت]

Chadi Aoun, 2016, LB, HD, sans dial, vo , 16'

De nombreux réalisateurs voient dans l’animation la possibilité de dénoncer des réalités que les mots peineraient à décrire, en préservant cette liberté de ton et de regard sur le monde. Dans "Samt" (qui signifie "silence"), sous une dictature fanatique, la danse moderne est le code secret de la résistance silencieuse. Dans des endroits reculés de la ville, des jeunes célèbrent la joie cachée de la vie avec leur corps, pour faire face à la terreur qu’ils ont vécue. Portrait d’une société dysfonctionnelle sur le point d’imploser, "Samt" raconte une résistance acharnée, la soif de toute une génération.

+ The Last Days of the Man of Tomorrow [آخر أيّام رجل الغَد]

Fadi (The Fdz) Baki, 2017, video, vo ar st ang, 30'

Un jeune cinéaste enquête sur la légende de Manivelle, un automate offert au Liban en 1945, qui hante encore un manoir abandonné de Beyrouth. Considéré comme un miracle de son temps à l’époque, le “Nouvel homme” est maintenant une créature rouillée et oubliée. Après avoir été ramené sous le feu des projecteurs, les gens qui l’ont connu témoignent, et le mythe construit autour de Manivelle commence à se dévoiler. Un “mockumentary” remarquable qui explore en profondeur l’histoire turbulente du Liban à travers la vie d’un automate autrefois emblématique des espoirs et des rêves d’un pays.

Rencontre avec le réalisateur The Fdz le jeudi 10 mai

+ Waves 98 [أمواج ٩٨ ]

Ely Dagher, 2015, LB-QA, DCP, vo ar st ang, 15'

Plus de dix ans après la fin de la guerre civile libanaise, l’optimisme semble être retombé et les problèmes urbains se multiplient. L’état des bâtiments et l’instabilité constante rongent Beyrouth. Le cinéaste Ely Dagher a grandi dans ce contexte, oscillant entre irrémédiable lassitude et attachement profond. Récompensé par la Palme d’Or 2015 du court métrage, "Waves 98" explore l’état d’esprit sombre et pessimiste d’une génération, par une technique d’animation mêlant dessin pur et photographie qui apporte une profondeur subtile et réaliste. Un hommage poignant, entre amour et haine, à Beyrouth.

+ Sorry, I Drowned

David Habchy & Hussein Nakhal, 2017, LB, video, vo ar st fr & ang, 6'

Ce film d’animation s’inspire d’une lettre qui aurait été trouvée sur un corps noyé dans la mer Méditerranée. Créé par le Studio Kawakeb à Beyrouth et Médecins Sans Frontières, il esquisse la crise des réfugiés, de ceux qui sont contraints de traverser la mer en quête de sécurité.
Quant à la technique utilisée, prouesse en son genre, elle mêle animation de médias mixtes : des images bitmap d’une archive vidéo utilisées pour la texturation du film, de la rotoscopie et du photomontage d’archives photographiques. Tout ceci mis ensemble et animé dans un environnement 3D After Effect !

10.05 > 21:00 + 27.05 > 17:00 + 02.06 > 21:30
Compilatie kortfilms #1

+ Samt

Chadi Aoun, 2016, LB, HD, sans dial, vo , 16'

Veel filmmakers zien in animatie een kans om realiteiten aan te klagen die woorden moeilijk kunnen beschrijven, met behoud van vrijheid van toon en een ongebonden kijk op de wereld. In "Samt" (wat "stilte" betekent) is moderne dans onder een fanatieke dictatuur de geheime code van stil verzet. In afgelegen gebieden van de stad vieren jongeren de verborgen vreugde van het leven met hun lichaam om de terreur te trotseren die ze hebben meegemaakt. Portret van een disfunctionele samenleving die op het punt staat te imploderen. "Samt" vertelt over koppig verzet, de dorst van een hele generatie.

+ The Last Days of the Man of Tomorrow

Fadi (The Fdz) Baki, 2017, video, vo ar st ang, 30'

Een jonge filmmaker onderzoekt de legende van Manivelle, een automaat die werd geschonken aan Libanon in 1945, en die zich nog steeds in een verlaten herenhuis in Beiroet bevindt. Beschouwd als een wonder van zijn tijd in die tijd, is de "Nieuwe Mens" nu een roestig en vergeten schepsel. De mensen die Manivelle hebben gekend, getuigen over hem en de mythe die zich rondom hem heeft ontvouwd. Een opmerkelijke ’mockumentary’ die de turbulente geschiedenis van Libanon grondig onderzoekt via het leven van een automaat die ooit symbool stond voor de hoop en de dromen van een land.

Ontmoeting met de regisseur The Fdz op donderdag 10 mei.

+ Waves 98

Ely Dagher, 2015, LB-QA, DCP, vo ar st ang, 15'

Meer dan tien jaar na het einde van de Libanese burgeroorlog lijkt het optimisme verdwenen en stapelen de stedelijke problemen zich op. De staat van de gebouwen en de constante instabiliteit vreten Beiroet aan. De filmmaker Ely Dagher groeide op in deze context, heen en weer geslingerd tussen onherstelbare lusteloosheid en diepe gehechtheid.
Bekroond met de Palme d’Or 2015 voor kortfilms verkent "Waves 98" de donkere en pessimistische gemoedstoestand van een generatie, met een animatietechniek die tekening en fotografie combineert, wat een subtiele en realistische diepte oplevert. Een schrijnend eerbetoon tussen liefde en haat aan Beiroet.

+ Sorry, I Drowned

David Habchy & Hussein Nakhal, 2017, LB, video, vo ar st fr & ang, 6'

Deze animatiefilm is gebaseerd op een brief die werd gevonden op het lichaam van een drenkeling van de Middellandse Zee. De film werd gemaakt door Studio Kawakeb in Beiroet en Artsen Zonder Grenzen, en schetst de problematiek van vluchtelingen die op zoek naar veiligheid gedwongen de zee oversteken.
De gebruikte techniek is een verbluffende prestatie. Het is een mengeling van verschillende animatietechnieken : bitmapafbeeldingen van een video-archief die gebruikt worden om textuur aan te brengen, rotoscopie en fotomontage van fotoarchieven. Dit alles in elkaar gezet en geanimeerd in een 3D-Aftereffect omgeving.

10.05 > 21:00 + 27.05 > 17:00 + 02.06 > 21:30
Beirut Kamikaze

Le documentaire de Christophe Karabache fait partie des films les plus anciens de ce panorama, où la plupart des productions datent de ces cinq dernières années. Mais s’il ouvre et referme ce programme, c’est qu’il porte en lui les prémices de toutes ces crises à répétition dont sa matière même se fait l’écho. Portrait en forme de dézinguage d’une ville sous toutes ses plus vilaines blessures, le film amalgame lieux dévastés, pauvreté, crasse et misère humaine, parcelles de corps et de mondes pour dénoncer tous les faux semblants de son pays - et du monde moderne d’aujourd’hui. Film-trash, film-tract, fait de convulsions, de cris de colère, d’éclats de violences, "Beirut Kamikaze" s’empare de son sujet pour y mordre à pleines dents et construire sa beauté lyrique depuis l’âpreté rugueuse de la vie purulente qui en jaillit. Réalisateur atypique, Karabache dégaine sa caméra plus vite que son ombre et multiplie pamphlets et brûlots autoproduits... Des films lancés à toute vitesse sur la route d’un cinéma brutal et vivant.

Rencontre avec le réalisateur Christophe Karabache le jeudi 10 mai

10.05 > 19:30 + 16.06 > 19:00
Beirut Kamikaze

De documentaire van Christophe Karabache is één van de oudere films van dit panorama waarin het grootste deel van de producties dateert uit de laatste vijf jaar. Maar als we hem gekozen hebben als opener en afsluiter van dit programma is dit omdat zijn films de eerste tekenen van de huidige crises in zich dragen. Als portret van de ravage van een stad met lelijke wonden, mengt de film verwoeste plekken, armoede, afval en menselijke ellende om alle pretenties van zijn land aan de kaak te stellen - en die van de moderne wereld van vandaag. "Beirut Kamikaze" maakt zich meester van zijn onderwerp om er stevig zijn tanden in te zetten en een lyrische schoonheid op te bouwen uit de ruwe hardheid van het leven. Karabache is een atypische regisseur die sneller filmt dan zijn schaduw en zijn zelfgeproduceerde films maakt als brandende pamfletten... Een onstuitbare tijdbom op de snelweg van brutale en levendige cinema.

Ontmoeting met regisseur Christophe Karabache op donderdag 10 mei

10.05 > 19:30 + 16.06 > 19:00
La Vallée Al-Wadi الوادي

Sur une route de montagne, un homme se relève d’un accident de voiture. Un peu plus loin, un véhicule est en panne. Encore sous le choc, il aide ses occupants à le réparer. Le groupe l’emmène avec lui dans une ferme barricadée de la vallée de la Bekaa. Mais qui est cet homme devenu amnésique ? Que se passe-t-il dans cette ferme ?
Deuxième partie d’un triptyque à venir après "La Montagne" et avant "La Rivière", "La Vallée", sorte de "Théorème" libanais, enferme son personnage sorti de nulle part dans une espèce de huis clos mystérieux où le danger rôde, imminent. Mais s’il y échappe sans cesse, tel un ange - ou plutôt un fantôme - sa lente descente aux enfers n’a ni goût ni odeur. La vie semble ici, dans ce décor intemporel, déjà l’antichambre de la mort, un purgatoire désolé et sans issue. Avec son sixième long métrage, Ghassan Salhab ("Beyrouth fantôme", "Terra incognita", "Le dernier homme") réalise un film d’une grande beauté formelle, hypnotique et mystérieux, sur ce pays qu’il ne cesse de scruter à la recherche d’un sens, cette terre aride et indifférente, comme le ciel bleu, immense et aveuglant.

Rencontre avec le réalisateur Ghassan Salhab le vendredi 11 mai

LA VALLÉE - الوادي


11.05 > 20:00 + 03.06 > 17:00 + 10.06 > 21:00
The Valley

Op een bergweg krabbelt een man recht na een ongeluk. Een beetje verder staat een kapotte auto. Nog onder de indruk van de klap helpt hij de inzittenden om de auto te herstellen. De groep neemt hem mee naar een afgesloten boerderij in de Bekavallei. Maar wie is die man met geheugenverlies ? Wat gebeurt er in de boerderij ?
In het tweede deel van een triptiek na "The Mountain" en voor "The River", vergrendelt "The Valley", een soort van Libanese versie van "Theorema", zijn personage dat vanuit het niets komt in een soort van mysterieus huis clos waar het gevaar voortdurend op de loer ligt. Maar ook al ontsnapt hij er keer op keer aan, zoals een engel - of liever een spook, de langzame afdaling naar de hel bezit smaak noch geur. Het leven lijkt hier in deze tijdloze setting op het voorportaal van de dood, een naargeestig vagevuur zonder uitweg.
Met zijn zesde langspeelfilm maakt Ghassan Salhab ("Beyrouth fantôme", "Terra Incognita", "The Last Man") een hypnotiserende en mysterieuze film van een grote formele schoonheid over dit dorre en onverschillige land onder de immense en verblindende blauwe lucht, dat hij in zijn zoektocht naar betekenis voortdurend onder de loep neemt.

Ontmoeting met de regisseur Ghassan Salhab op vrijdag 11 mei

11.05 > 20:00 + 03.06 > 17:00 + 10.06 > 21:00
Taste of Cement

Avec "Taste of Cement", le jeune réalisateur syrien Ziad Kalthoum signe un étrange film, une hallucination froide et cauchemardesque sur la ville de Beyrouth vu par ceux qui la construisent : les ouvriers venus du pays voisin détruit par la guerre : la Syrie. Servi par la caméra majestueuse de Talal Khoury, chef opérateur libanais ultra talentueux, le film de Kalthoum se développe autour d’une voix-off qui se raconte, entre rêves et souvenirs. Cette voix pourrait être celle de n’importe lequel de ces ouvriers que la caméra suit, dévoile, scrute sur l’immensité de ce paysage en devenir. Visages immobiles qui défilent, corps qui travaillent ou scrutent l’horizon, chaque homme ici perd un peu de son identité dans ce territoire de fantômes que cette ville béante avale et absorbe, cache et élimine, casse et lamine. Ville vue d’en haut, cadre qui sur-imprime des images de là-bas et de la guerre, caméra flottante au-dessus du monde... "Taste of Cement" est un essai douloureux et poignant, glacé et glaçant, sur cette condition humaine terrassante : l’exil.

18.05 > 20:00 + 03.06 > 22:00 + 10.06 > 19:00
Taste of Cement

Met "Taste of Cement" levert de jonge Syrische regisseur Ziad Kalthoum een ​​vreemde film af, een koude en nachtmerrieachtige hallucinatie over de stad Beiroet, gezien door de ogen van wie de stad bouwt : de arbeiders uit het door de oorlog verwoeste buurland, Syrië. Met het majestueuze camerawerk van Talal Khoury, een uiterst getalenteerde Libanese cameraman, ontwikkelt de film van Kalthoum zich rond een voice-over die vertelt over dromen en herinneringen. Deze stem kan die van een van deze werknemers zijn die door de camera wordt gevolgd en die de onmetelijkheid van dit landschap in wording onthult en onderzoekt. Bewegende gezichten defileren op het scherm, lichamen die werken of naar de horizon turen. Iedereen verliest hier wat van zijn identiteit in dit spookachtige gebied dat deze stad inslikt en absorbeert, verbergt en elimineert, verbreekt en verbrijzelt. Stadsgezichten van bovenaf, met overlappende beelden van ginder en van de oorlog, afkomstig van een camera die over de wereld zweeft... "Taste of Cement" is een pijnlijk en aangrijpend essay over een destructieve toestand, die van ballingschap.

18.05 > 20:00 + 03.06 > 22:00 + 10.06 > 19:00
Géopolis : Histoire de la Syrie et du Liban en images

Géopolis organise avec l’Institut National de l’Audiovisuel français et l’Université de Nantes des projections commentées qui revisitent des moments de l’histoire internationale, nationale ou locale à l’aide de documents rares issus des archives de la télévision, ressource inépuisable pour interpréter les soubresauts du monde. Ce rendez-vous articulé autour de projections d’images d’archives commentées par Thierry Piel, maître de conférences à Nantes, revient sur l’histoire de la Syrie et du Liban et propose un décryptage de l’histoire de la région depuis 1920.

Histoires syriennes : du roi Fayçal à Bachar al-Assad


20.05 > 16:00
Geopolis : de geschiedenis van Libanon en Syrië in beelden

Geopolis organiseert, samen met het Franse Institut National de l’Audiovisuel en de Universiteit van Nantes vertoningen die momenten uit de internationale, nationale of lokale geschiedenis tonen aan de hand van zeldzame documenten uit televisiearchieven, een onuitputtelijke bron om de wereldactualiteit te interpreteren. Deze bijeenkomst met archiefbeelden van commentaar voorzien door Thierry Piel, een docent uit Nantes, komt terug op de geschiedenis van Syrië en Libanon, en doet de geschiedenis van de regio sinds 1920 uit de doeken.

20.05 > 16:00
Ours is a Country of Words

Nous ne pouvions parler des multiples crises du Liban sans aborder la plus ancienne, la plus gênante, la moins solvable. La crise des Palestiniens, réfugiés au Liban depuis 1948, et retranchés dans de nombreux camps à travers un pays voisin du leur. Ce docu-fiction, réalisé par le jeune belge Mathijs Poppe, met en scène un retour imaginaire de quelques personnages, dans un futur lointain, vers leur pays d’origine. En créant avec des habitants du camp de Chatila la fiction d’un retour possible, Poppe écrit en creux une histoire de la Palestine et des Palestiniens, leurs quotidiens qui se dévoilent sous nos yeux, mais aussi leurs rêves, leurs attentes qui n’ont pourtant pas de fin. Un film en forme de réparation qui remonte le cours de cette histoire douloureuse. Un film qui s’est écrit avec les habitants du camp de Chatila parce que "C’est précisément à travers les mots qu’ils utilisent, en tant qu’acteurs, pour parler de leur retour fictif que nous pouvons comprendre plus profondément ce que cela signifie pour eux de vivre en exil."

Rencontre avec le réalisateur Mathjis Poppe le dimanche 20 mai

20.05 > 20:00
Ours is a Country of Words

We kunnen het niet hebben over de meervoudige crisis van Libanon zonder de oudste, de lastigste, de minst oplosbare te bespreken. De crisis van de Palestijnen, op de vlucht in Libanon sinds 1948 en sedertdien verschanst in de vele kampen in hun buurland. Deze docu-fictie, geregisseerd door de jonge Belg Mathijs Poppe, beeldt een imaginaire terugkeer uit van sommige personages, in de verre toekomst, naar hun land van herkomst. Door een fictie te creëren met de bewoners van het kamp van Shatila over hun mogelijke terugkeer, schrijft Poppe een geschiedenis van Palestina en de Palestijnen, hun dagelijkse leven dat zich voor onze ogen ontvouwt, maar ook over hun dromen en verwachtingen die niet ingelost worden. Een film in de vorm van een herstel dat deze pijnlijke geschiedenis reconstrueert en werd geschreven met de bewoners van het kamp van Shatila “omdat het net door middel van de woorden die ze gebruiken als acteur om te praten over hun fictieve terugkeer is dat we dieper kunnen begrijpen wat het voor hen betekent om in ballingschap te leven.”

Ontmoeting met de regisseur Mathjis Poppe op zondag 20 mei

20.05 > 20:00
Lost in Lebanon

La révolution syrienne a débuté en 2011. La répression sanglante du régime dictatorial de Bachar El Assad, et la guerre qui s’en est suivie, ont entraîné des centaines de milliers de morts. A ces êtres arrachés au monde des vivants, il faut ajouter les millions de personnes déplacées. A l’heure où certains en Belgique crient à l’invasion pour quelques milliers de Syriens arrivés chez nous, le Liban - pays dont la superficie couvre un peu plus du tiers de la Belgique - accueille plus d’un million de Syriens sur son territoire. Ce film nous entraîne à la rencontre de quelques-uns d’entre-eux, installés dans des camps de réfugiés ou au cœur de la capitale. Ils ont fui la répression ou un enrôlement forcé dans l’armée syrienne, d’autres ont simplement été obligés de partir, leur lieu de vie étant détruit... Une plongée dans ces parcours brutalement sortis de leur route, au sein d’existences placées en suspension, où le quotidien s’invente de plus en plus difficilement, cerné de toutes parts par une législation qui ne cesse de se durcir.

20.05 > 22:00
Lost in Lebanon

De Syrische revolutie begon in 2011. De bloedige repressie van het dictatoriale regime van Bashar El Assad en de daaropvolgende oorlog resulteerden in honderdduizenden doden waaraan we miljoenen ontheemde mensen moeten toevoegen. Op het moment dat sommigen in België een invasie van enkele duizenden Syriërs vrezen, onthaalt Libanon - een land met een oppervlakte van iets meer dan één derde van België - ongeveer een miljoen Syriërs op zijn grondgebied. De zussen Scott nemen ons mee om een ​​aantal van hen te ontmoeten, in vluchtelingenkampen of in het hart van de hoofdstad. Ze ontvluchtten de repressie of een gedwongen rekrutering in het Syrische leger, anderen werden eenvoudig gedwongen te vertrekken omdat hun woonplaats werd vernietigd... Een onderdompeling in het traject van mensen wiens levensloop brutaal werd onderbroken, waardoor hun bestaan tijdelijk in pauzetoestand verkeert. Ondertussen wordt het dagelijkse leven steeds moeilijker, omsingeld door een wetgeving die almaar harder wordt.

20.05 > 22:00
Chacun sa bonne Makhdoumin مخدومين

A Beyrouth, Maher Abi Samra a posé sa caméra dans un bureau un peu particulier. A l’agence Al Raed que dirige Zein, on fait venir des femmes des Philippines, du Sri Lanka, d’Ethiopie, pour les placer dans des familles libanaises. Choisies sur catalogue, exploitées jusqu’au trognon, dépossédées de toute identité, elles se suicident de plus en plus souvent. La justice, la police, la publicité, participent tous activement à ce business de chair et de sang. Analysant minutieusement les maillons de cette chaîne qui fabrique cet esclavage moderne, Abi Samra prend le parti de ne pas quitter ce bureau et d’y filmer le quotidien. Le hors-champ du film se construit dès lors sur le mode tantôt ludique de la mise en scène, tantôt rêveur de l’introspection pour élargir cette question à toute la société libanaise. Sans concession, la force de "Chacun sa bonne" est de ne se désolidariser de personne, pour mieux dévoiler la violence d’un système global qui traverse chacun d’entre nous et nous transforme, lentement mais sûrement, en bourreau.

Rencontre avec le réalisateur Maher Abi Samra le jeudi 24 mai

Chacun sa bonne - مخدومين


24.05 > 20:00 + 03.06 > 20:00 + 15.06 > 20:00
A Maid for Each

Maher Abi Samra stelde zijn camera op in het Al Raed-agentschap in Beiroet. In dit ietwat bijzondere agentschap rekruteert Zein meiden uit de Filipijnen, Sri Lanka en Ethiopië voor Libanese gezinnen.
Uit een catalogus gekozen, door en door uitgebuit en ontdaan van identiteit, plegen ze steeds vaker zelfmoord. Justitie, politie en reclamemakers nemen actief deel aan deze mensenhandel. Voorzichtig analyseert Abi Samra de schakels in deze keten van moderne slavernij. Hij maakt er een punt van om dit kantoor niet te verlaten en het dagelijkse te filmen. Wat buiten het bereik van de camera valt is daarom gebaseerd op een speelse enscenering, en op dromerige introspectie om de problematiek te verbreden naar de hele Libanese samenleving. Compromisloos slaagt "A Maid for Each" erin om met iedereen solidair te blijven, om beter het geweld van een wereldwijd systeem te onthullen waar we allemaal mee aan werken en dat ons langzaam maar zeker verandert in beul.

Ontmoeting met de regisseur Maher Abi Samra op donderdag 24 mei

24.05 > 20:00 + 03.06 > 20:00 + 15.06 > 20:00
Allô chérie

A l’image : les routes de Beyrouth, de jour comme de nuit, n’importe lesquelles et toujours les mêmes, embouteillées, rugissantes, menaçantes et la ville en arrière plan, qui défile. A la bande-son : une femme au téléphone qui jongle avec les intermédiaires, les répondeurs, les interlocuteurs, qu’elle rappelle sans cesse, pour tenter de sortir d’une impasse financière, multipliant les demandes, les menaces, les négociations. Les deux plans se mêlent, avec beaucoup d’humour et la route figure cette vie moderne inextricable, ses complexités et ses violences asphyxiantes.


Allô chérie

In beeld : de wegen van Beiroet, dag en nacht, altijd en overal hetzelfde, overbelast, lawaaierig, bedreigend en met de voorbijschuivende stad op de achtergrond. De soundtrack : een vrouw aan telefoon die jongleert met tussenpersonen, antwoordapparaten en gesprekspartners die ze onophoudelijk terugbelt in een poging de financiële impasse te doorbreken, door verzoeken, bedreigingen en onderhandelingen aan elkaar te rijgen. De twee shots vermengen zich met veel humor. De weg symboliseert dit onontwarbare moderne leven, de complexiteit ervan en het verstikkende geweld.


Bread & Tea

Mohamad, enfant réfugié syrien de neuf ans, vit dans un camp de fortune aux frontières du Liban. Il est l’aîné de ses quatre autres frères et soeurs. Avec un père disparu et une mère absente, Mohamad est déchiré entre le fait d’être un enfant tout en étant le gardien de sa famille. Dans ce quotidien terrible fait de boue, de froid, de misère et de pain à trouver chaque jour, ce court métrage frontal fait le constat d’un abandon total. Les calculs politiques l’ont emporté sur les obligations morales et légales.


Bread & Tea

Mohamad, een negen jaar oud Syrisch vluchtelingenkind, woont in een geïmproviseerd kamp aan de grens van Libanon. Hij is de oudste van vier andere broers en zussen. Met een vermiste vader en een afwezige moeder is Mohamad zowel een kind als de bewaker van zijn gezin. In deze vreselijke dagelijkse miserie die bestaat uit modder, kou, ellende en brood dat elke dag moet gevonden worden, is deze korte film het verslag van een volledige verwaarlozing. Politieke berekening heeft het gehaald op morele en wettelijke plichten.


Submarine

Liban, 2017. La crise des ordures n’a pas été résolue, la santé publique est gravement menacée, tout le monde s’apprête à quitter la ville définitivement. Mais Hala refuse de suivre le mouvement. Elle s’accroche à tout ce qui reste et colmate les brèches de son appartement, celles aussi de sa vie amoureuse, et peut-être même celles de toute une société qui se cherche. Réalisé par la jeune et hyperactive Mounia Akl, "Submarine" (censuré au Liban) est un tango envoûtant d’une sensualité toute moyen-orientale, qui apprivoise bien plus que les odeurs nées de la crise des déchets au Liban.


Submarine

Libanon, 2017. De vuilniscrisis is niet opgelost, de volksgezondheid wordt ernstig bedreigd, iedereen staat op het punt de stad definitief te verlaten. Maar Hala weigert dit voorbeeld te volgen. Ze klampt zich vast aan alles wat overblijft en lijmt de breuken van haar appartement, die van haar liefdesleven ook, en misschien zelfs die van een hele samenleving. Geregisseerd door de jonge en hyperactieve Mounia Akl, is "Submarine" (gecensureerd in Libanon) een betoverende tango van een Oosterse sensualiteit, die veel meer beteugelt dan enkel de geuren die voortkomen uit de afvalcrisis in Libanon.


Méditerranée Moutawasset متوسط

Les eaux bleues de la Méditerranée ne peuvent plus être vues de la même manière, elles qui détiennent désormais les secrets de milliers de morts et plus. Dans cet essai visuel méditatif et contemplatif se dessine le destin de ces innombrables victimes qui ont péri sous les vagues de la mer. Talal Khoury, talentueux et hyperactif directeur de la photographie libanais entame ici une future tétralogie basée sur les quatre éléments : ici l’Eau, et plus tard la Terre, l’Air et le Feu.


Méditerranée

De blauwe wateren van de Middellandse Zee kan je niet meer op dezelfde manier zien nu ze de geheimen van duizenden doden en meer bevatten. In dit meditatieve en contemplatieve visuele essay wordt het lot geschetst van deze talloze slachtoffers die zijn omgekomen in de golven van de zee. Talal Khoury, een getalenteerde en hyperactieve Libanese DoP, begint met deze film aan een vierluik gebaseerd op de vier elementen : hier Water, en later Aarde, Lucht en Vuur.


Shorts from Lebanon #2

+ Allô chérie

Danielle Arbid, 2015, vo , 26'

A l’image : les routes de Beyrouth, de jour comme de nuit, n’importe lesquelles et toujours les mêmes, embouteillées, rugissantes, menaçantes et la ville en arrière plan, qui défile. A la bande-son : une femme au téléphone qui jongle avec les intermédiaires, les répondeurs, les interlocuteurs, qu’elle rappelle sans cesse, pour tenter de sortir d’une impasse financière, multipliant les demandes, les menaces, les négociations. Les deux plans se mêlent, avec beaucoup d’humour et la route figure cette vie moderne inextricable, ses complexités et ses violences asphyxiantes.

+ Bread & Tea

Liliane Rahal & Sarah Kaskas, 2016, LB, HD, vo , 16'

Mohamad, enfant réfugié syrien de neuf ans, vit dans un camp de fortune aux frontières du Liban. Il est l’aîné de ses quatre autres frères et soeurs. Avec un père disparu et une mère absente, Mohamad est déchiré entre le fait d’être un enfant tout en étant le gardien de sa famille. Dans ce quotidien terrible fait de boue, de froid, de misère et de pain à trouver chaque jour, ce court métrage frontal fait le constat d’un abandon total. Les calculs politiques l’ont emporté sur les obligations morales et légales.

+ Submarine

Mounia Akl, 2016, LB, video, ar , 21'

Liban, 2017. La crise des ordures n’a pas été résolue, la santé publique est gravement menacée, tout le monde s’apprête à quitter la ville définitivement. Mais Hala refuse de suivre le mouvement. Elle s’accroche à tout ce qui reste et colmate les brèches de son appartement, celles aussi de sa vie amoureuse, et peut-être même celles de toute une société qui se cherche. Réalisé par la jeune et hyperactive Mounia Akl, "Submarine" (censuré au Liban) est un tango envoûtant d’une sensualité toute moyen-orientale, qui apprivoise bien plus que les odeurs nées de la crise des déchets au Liban.

+ Méditerranée [Moutawasset متوسط]

Talal Khoury, 2016, LB, video, sans dial, vo , 11'

Les eaux bleues de la Méditerranée ne peuvent plus être vues de la même manière, elles qui détiennent désormais les secrets de milliers de morts et plus. Dans cet essai visuel méditatif et contemplatif se dessine le destin de ces innombrables victimes qui ont péri sous les vagues de la mer. Talal Khoury, talentueux et hyperactif directeur de la photographie libanais entame ici une future tétralogie basée sur les quatre éléments : ici l’Eau, et plus tard la Terre, l’Air et le Feu.

24.05 > 22:00 + 02.06 > 20:00 + 10.06 > 17:00
Compilatie kortfilms #2

+ Allô chérie

Danielle Arbid, 2015, vo , 26'

In beeld : de wegen van Beiroet, dag en nacht, altijd en overal hetzelfde, overbelast, lawaaierig, bedreigend en met de voorbijschuivende stad op de achtergrond. De soundtrack : een vrouw aan telefoon die jongleert met tussenpersonen, antwoordapparaten en gesprekspartners die ze onophoudelijk terugbelt in een poging de financiële impasse te doorbreken, door verzoeken, bedreigingen en onderhandelingen aan elkaar te rijgen. De twee shots vermengen zich met veel humor. De weg symboliseert dit onontwarbare moderne leven, de complexiteit ervan en het verstikkende geweld.

+ Bread & Tea

Liliane Rahal & Sarah Kaskas, 2016, LB, HD, vo , 16'

Mohamad, een negen jaar oud Syrisch vluchtelingenkind, woont in een geïmproviseerd kamp aan de grens van Libanon. Hij is de oudste van vier andere broers en zussen. Met een vermiste vader en een afwezige moeder is Mohamad zowel een kind als de bewaker van zijn gezin. In deze vreselijke dagelijkse miserie die bestaat uit modder, kou, ellende en brood dat elke dag moet gevonden worden, is deze korte film het verslag van een volledige verwaarlozing. Politieke berekening heeft het gehaald op morele en wettelijke plichten.

+ Submarine

Mounia Akl, 2016, LB, video, ar , 21'

Libanon, 2017. De vuilniscrisis is niet opgelost, de volksgezondheid wordt ernstig bedreigd, iedereen staat op het punt de stad definitief te verlaten. Maar Hala weigert dit voorbeeld te volgen. Ze klampt zich vast aan alles wat overblijft en lijmt de breuken van haar appartement, die van haar liefdesleven ook, en misschien zelfs die van een hele samenleving. Geregisseerd door de jonge en hyperactieve Mounia Akl, is "Submarine" (gecensureerd in Libanon) een betoverende tango van een Oosterse sensualiteit, die veel meer beteugelt dan enkel de geuren die voortkomen uit de afvalcrisis in Libanon.

+ Méditerranée

Talal Khoury, 2016, LB, video, sans dial, vo , 11'

De blauwe wateren van de Middellandse Zee kan je niet meer op dezelfde manier zien nu ze de geheimen van duizenden doden en meer bevatten. In dit meditatieve en contemplatieve visuele essay wordt het lot geschetst van deze talloze slachtoffers die zijn omgekomen in de golven van de zee. Talal Khoury, een getalenteerde en hyperactieve Libanese DoP, begint met deze film aan een vierluik gebaseerd op de vier elementen : hier Water, en later Aarde, Lucht en Vuur.

24.05 > 22:00 + 02.06 > 20:00 + 10.06 > 17:00
Nous étions communistes Sheoeyin Kenna شيوعيين كنا

Parti en 1990 en France finir ses études de cinéma, Maher Abi Samra revient au Liban en 2004, alors que le pays est de nouveau au bord de la guerre civile. Engagé derrière et devant la caméra, il réunit ses anciens camarades de lutte contre Israël en 1982, juste avant la reprise en main du Liban par la Syrie. Au moment où l’histoire semble se répéter, il revisite avec eux le passé pour tenter de saisir ce qui alors a été cruellement mis en jeu d’eux-mêmes, de leurs espoirs et de leurs idéaux. Ensemble, ils ont cru être le dernier rempart contre le confessionnalisme mais la guerre civile s’est achevée par la reprise en main du pays tout entier par les forces confessionnelles. Entre amitié, tendresse et amertume, "Nous étions communistes" raconte la fin d’une utopie collective. Second film présenté dans ce panorama de Maher Abi Samra, "Nous étions communistes" y occupe une place importante, non seulement parce qu’il éclaire le présent du Liban (et plus largement, de notre époque, où le communautarisme semble devenir la norme politique), mais aussi parce qu’il entre en dialogue avec "A Feeling Greater than Love", qui revisite lui les luttes sociales pour s’interroger sur l’avenir.

Rencontre avec le réalisateur Maher Abi Samra le dimanche 27 mai

Nous étions communistes - شيوعيين كن


27.05 > 18:00 + 08.06 > 20:00
We Were Communists

Nadat hij in 1990 naar Frankrijk trok om zijn filmstudies af te werken, keerde Maher Abi Samra terug naar Libanon in 2004, wanneer het land opnieuw aan de rand van een burgeroorlog staat. Geëngageerd zowel achter als voor de camera, brengt hij zijn voormalige strijdkameraden tegen Israël in 1982 samen, vlak voordat Syrië Libanon overnam. Op het moment dat de geschiedenis zich lijkt te herhalen, gaat hij met hen het verleden na om te proberen begrijpen wat ze op het spel zetten, namelijk hun hoop en hun idealen. Samen geloofden zij het laatste bolwerk te zijn tegen het confessionalisme, maar de burgeroorlog eindigde met de wedergeboorte van het hele land in de greep van confessionele krachten. Tussen vriendschap, tederheid en bitterheid, vertelt "We were communists" het einde van een collectieve utopie. Dit is de tweede film in dit panorama van Maher Abi Samra. "We were communists" neemt er een belangrijke plaats in, niet alleen omdat het het heden van Libanon (en meer in het algemeen, van onze tijd waarin eng communautair denken de politieke norm lijkt te worden), maar ook omdat hij de dialoog aangaat met ’A Feeling Greater Than Love’, een film die de sociale strijd in herinnering brengt om de toekomst te bevragen.

Ontmoeting met de regisseur Maher Abi Samra op zondag 27 mei

27.05 > 18:00 + 08.06 > 20:00
« Mémoire des luttes, quels enjeux ? »

Rencontre entre Mary Jirmanus Saba, la jeune réalisatrice de “A Feeling Greater than Love” et Oliver Hadouchi, chercheur & programmateur indépendant. Grand connaisseur du cinéma libanais, il a participé à cette programmation grâce à ses contacts et ses conseils. Cette discussion tournera autour de l’histoire du cinéma militant au Liban et de ce que signifie aujourd’hui s’inscrire dans cet héritage.

« Mémoire des luttes, quels enjeux ? »« Het Geheugen van de strijd. Wat is de inzet ? »

Ontmoeting tussen Mary Jirmanus Saba, de jonge regisseur van "A Feeling Greater Than Love" en Oliver Hadouchi, onderzoeker en onafhankelijke programmeur. Hij is een groot kenner van de Libanese cinema en heeft actief aan dit programma deelgenomen dankzij zijn contacten en zijn advies. Deze discussie draait rond de geschiedenis van de militante cinema in Libanon en wat het vandaag betekent om deel uit te maken van deze erfenis.


A Feeling Greater Than Love Shu’our Akbar Min Al Hob شعور أكبر من الحب

Si une grande partie des films de ce panorama libanais sont sombres, graves ou désespérés, le premier long métrage de la jeune réalisatrice Mary Jirmanus Saba est porté par une vivacité, un humour et une finesse que rien ne semble pouvoir désespérer. Avec "A Feeling Greater Than Love", elle remonte le temps pour revenir sur les luttes sociales qui ont agité le Liban au début des années 1970, d’abord dans une usine de tabac puis dans une usine de chocolats. A travers un riche travail sur des images d’archives et des rencontres avec ceux qui portent aujourd’hui le souvenir de ces luttes, son film tente de sauver de l’oubli les prémices d’une révolution populaire, que la guerre civile a d’abord brusquement arrêtée avant de l’effacer de la mémoire collective. Grâce à de magnifiques personnages toujours vifs et en colère, grâce à l’héritage du cinéma militant des années 70, qu’elle cite pour mieux le réactualiser, son cinéma fabrique la mémoire bien vivante qui pourrait retrouver le fil de cette histoire perdue, dont tout l’enjeu est de reprendre le cours.

+ « Mémoire des luttes, quels enjeux ? »

Rencontre entre Mary Jirmanus Saba, la jeune réalisatrice de “A Feeling Greater than Love” et Oliver Hadouchi, chercheur & programmateur indépendant. Grand connaisseur du cinéma libanais, il a participé à cette programmation grâce à ses contacts et ses conseils. Cette discussion tournera autour de l’histoire du cinéma militant au Liban et de ce que signifie aujourd’hui s’inscrire dans cet héritage.

Rencontre avec la réalisatrice Mary Jirmanus Saba le dimanche 27 mai

A FEELING GREATER THAN LOVE - شعور أكبر من الحب


27.05 > 21:00 + 08.06 > 22:00 + 15.06 > 22:00
A Feeling Greater Than Love

Hoewel heel wat films in dit Libanees panorama donker, ernstig en zelfs wanhopig zijn, wordt de eerste speelfilm van de jonge regisseuse Mary Jirmanus Saba gedreven door levendigheid, humor en finesse die allesbehalve vertwijfeling uitdrukken. Met "A Feeling Greater than Love" keert ze terug in de tijd naar de sociale strijd die Libanon in de vroege jaren zeventig in beroering bracht, eerst in een tabaksfabriek en vervolgens in een chocoladefabriek. Aan de hand van een indrukwekkend werk met archiefbeelden en ontmoetingen met degenen die vandaag de herinnering aan deze strijd dragen, probeert haar film de aanzet van een volksrevolutie, die abrupt gestopt werd door de burgeroorlog voordat het uit het collectieve geheugen werd gewist, aan de vergetelheid te onttrekken. Met prachtige personages die nog steeds in leven én boos zijn, dankzij de erfenis van militante cinema uit de jaren ’70 die ze citeert om beter te situeren, bouwt haar film het levende geheugen op zodat de rode draad van deze verloren geschiedenis die ze terugvond weer opgenomen kan worden. Een hele uitdaging.

+ « Het Geheugen van de strijd. Wat is de inzet ? »

Ontmoeting tussen Mary Jirmanus Saba, de jonge regisseur van "A Feeling Greater Than Love" en Oliver Hadouchi, onderzoeker en onafhankelijke programmeur. Hij is een groot kenner van de Libanese cinema en heeft actief aan dit programma deelgenomen dankzij zijn contacten en zijn advies. Deze discussie draait rond de geschiedenis van de militante cinema in Libanon en wat het vandaag betekent om deel uit te maken van deze erfenis.

Ontmoeting met de regisseuse Mary Jirmanus Saba op zondag 27 mei

27.05 > 21:00 + 08.06 > 22:00 + 15.06 > 22:00
Mawaran trio مَوَرَانْ

Et à l’instant où j’ai vu ton pied sur le sable
J’ai compris être fait de sable
Et à l’instant où j’ai vu ta main sur mon corps
J’ai compris être mon corps

Mawaran est d’abord une voix libanaise, puissante, grave et chaude, formée dans la pure tradition arabo-andalouse du Moyen-Orient. Interprète de ses propres compositions dont les textes sont écrits en arabe classique, son art poétique est né dans les souterrains de la guerre et aura grandi dans l’exil. Mawaran a vécu sans papiers en Belgique de 2004 à 2005, où il a notamment croisé le Nova dont il côtoie l’équipe un temps. Naturalisé belge en 2009, il vit aujourd’hui en Ariège. Ce sera la première fois qu’il se produira en Belgique avec son projet acoustique La Yarana (Il ne nous voit pas), accompagné de Florent Rousset aux percussions arabes et Pierre Blanchut aux santours iraniens. Et de nous inviter à entendre les remous de l’âme humaine, de la caresse de l’intime au tumulte d’une transe débordante, où le chant crie l’impatience des corps en une quête libératoire !

www.mawaran.net
http://www.mawaran.net

16.06 > 21:00
Mawaran Trio
and the moment i saw your foot on the sand..
i realized i was made of sand
and the moment i saw your hand on my body..
i realized i was my body

Mawaran is in de eerste plaats een Libanese stem, krachtig, ernstig en warm, gevormd in de pure Arabisch-Andalusische traditie van het Midden-Oosten. Als vertolker van zijn eigen composities waarvan de tekst in het klassiek Arabisch is geschreven, ontstond zijn poëtische kunst in de oorlogskelders en groeide verder in ballingschap. Mawaran woonde eerst in België, waar hij actief was in Nova. Tot Belg genaturaliseerd in 2009, woont hij vandaag in Ariège. Het is de eerste keer dat hij in België optreedt met zijn akoestische project La Yarana, vergezeld door Florent Rousset op Arabische percussie en Pierre Blanchut op Iraanse santours. Mawaran nodigt ons uit om te komen luisteren naar de rimpelingen van de menselijke ziel, van het intieme tot het tumult van de trance...

16.06 > 21:00
23:00 FDZ aux platines !

Fdz nous fera l’honneur de mixer pour la première fois de sa vie, alors allez-y mollo avec lui quand il mélangera de la Turkish Disco avec de l’Acid Arab, du dabkeh et de l’électro punk. Tout sonne pareil pour lui !

10.05 > 23:00
http://www.nova-cinema.org/spip.php?page=print&id_rubrique=2294&lang=fr