> Edito & infos

Edito

Après une année "off", le PleinOPENair est de retour. Cette fois, non pas pour braquer son projecteur sur une thématique précise mais pour faire lien avec les habitants de deux quartiers fort différents confrontés à des transformations de leur lieu de vie. D’une part, à la lisière des Marolles où les pouvoirs publics projettent de transformer l’espace public au pied de la barre de logements sociaux des Brigittines-Visitandines, laquelle aurait surtout besoin d’une urgente rénovation. D’autre part, dans la vallée de la Senne à Forest où des promoteurs privés veulent transformer en lotissements une série de terrains du quartier "VanTroDel" traversés par des sources d’eau.

À travers ces deux escales, le PleinOPENair se veut une invitation à prendre le temps de la réflexion, de la fête et de l’échange autour de questions urbaines et humaines comme l’accès au logement (notamment social), la gentrification, la densification, la gestion des biens communs tels l’eau et l’électricité et le danger de leur privatisation… Toutes s’adossant à la dimension démocratique de la ville dont le socle se lézarde en s’illustrant dans un espace public qui croit gommer les différences, qui se vend comme un espace neutre, de laïcité ou de chasteté, et non comme un espace de rencontre, de conflictualité et de vitalité actant les rapports de force pour lutter contre les inégalités.

Il ne s’agit pas d’opposer quartiers riches et quartiers pauvres, quartiers périphériques et quartiers centraux mais bien d’arguer de la dimension humaine et sociale de l’urbanité. Le PleinOPENair le fera, une fois de plus, en mettant en avant les habitants et usagers de la ville comme sujets de droits, capables d’agir collectivement pour définir leur environnement, penser, créer, s’organiser, élaborer des alternatives…

Et comme un festival ne suffit pas, le Cinéma Nova propose depuis quelques mois un prolongement aux questions posées par le PleinOPENair : sous le nom de "Plan B", ce rendez-vous régulier permet de poursuivre ces réflexions à travers notamment leurs représentations à l’écran. Comme le commencement d’un cheminement, le début d’autres explorations urbaines…


Edito

PleinOPENair is terug en hoe ! De filmprojector wordt dit keer opgesteld in twee heel verschillende buurten : eerst in de sociale woonwijk Brigittinen-Visitandinen aan de rand van de Marollen, en daarna in de "VanTroDel"-wijk in de Zennevallei van Vorst. Wat de bewoners van deze socio-economisch sterk uiteenlopende wijken verbindt, zijn de stedenbouwkundige plannen die hen boven het hoofd hangen en die hun woonomgeving ingrijpend dreigen te veranderen. De Brusselse overheid heeft immers grootse plannen voor de transformatie van de openbare ruimte aan de voet van Brigittinen-Visitandinen, maar de hoogdringende renovatie van de woonblokken wordt daarbij uit het oog verloren. En in de VanTroDel-wijk dreigen de vele waterbronnetjes van de Zennevallei met de bijhorende stukjes natuur dra onder het beton van de bouwpromotoren te verdwijnen.
PleinOPENair houdt halt op deze twee plaatsen omdat ze symbool staan voor de belangrijke stedenbouwkundige en menselijke uitdagingen waarmee Brussel vandaag geconfronteerd wordt : het recht op wonen (zeker voor de laagste inkomens), de toenemende gentrificatie, de voortschrijdende "densificatie" of het volbouwen van de openbare ruimtes, de privatisering van levensnoodzakelijke publieke voorzieningen zoals water en elektriciteit... Met debat en uitwisseling, maar ook met film en muziek wil PleinOPENair de aandacht vestigen op wat er op het spel staat : willen we "openbare" ruimte waar verschillen uitgegomd zijn, die zich verkoopt als een neutrale en dus dorre plaats, en waar secularisme en in-het-rijtje-lopen hoogtij vieren ? Of kiezen we voor een vitale ontmoetingsruimte die per definitie conflictueel is, waar krachtverhoudingen zichtbaar zijn zodat ze één van haar belangrijkste functies kan vervullen, namelijk strijden tegen ongelijkheid ?
Waar het om gaat is niet het uitspelen van rijke tegenover arme wijken of perifere tegenover centraal gelegen zones, maar om het vrijwaren en verdedigen van de menselijke en sociale dimensies van de stedelijke samenleving nu en in de toekomst. Naar goede traditie zet PleinOPENair daarbij de bewoners en de gebruikers van de stad centraal. Zij zijn het die zich organiseren en collectief van hun rechten gebruik maken om hun leefomgeving te definiëren en te (her)tekenen, of om alternatieven uit te werken...
En omdat een festival alleen niet meer volstaat, breit Nova sinds enkele maanden een vervolg op de vele vragen die PleinOPENair oproept. Onder de noemer "Plan B" worden de koppen regelmatig opnieuw bij elkaar gestoken rond een filmvoorstelling die dezelfde thema’s verder uitdiept. Zo zou je PleinOPENair dus kunnen zien als het begin van een boeiende reis, een eerste traject in de verkenning van de stedelijke uitdagingen van de toekomst...


Infos pratiques

Au cas où vous ne les connaîtriez pas, voici un petit rappel des grands principes du PleinOPENair :

- Accès gratuit à toutes les activités. Pour certaines d’entre elles (certains mercredis et samedis, les balades, ateliers...), le nombre de place est limité et une réservation est donc indispensable.

- Bien manger, bien boire et pour pas cher. Une table d’hôtes est proposée chaque soir d’activité. Les vendredis et les samedis, le PleinOPENair déploie aussi son bar : bières artisanales et jus de fruits bio...

- Les films sont toujours projetés dans leur langue originale, avec le plus souvent un sous-titrage vers une autre langue. Vous n’êtes pas polyglotte ? Vérifiez donc la version de chaque film, à l’aide de ce présent programme.

- Pensez à prévoir pull, parapluie et crème solaire pour vous protéger des intempéries qui échappent à notre contrôle.

- Cela pourrait sembler évident, mais on nous pose souvent la question : les films ne sont pas projetés avant la tombée de la nuit. Et les concerts se déroulent donc bien avant les films. Fiez-vous donc plutôt à la lumière qu’aux aiguilles de votre montre...

- Bonne humeur et pas de prise de tête. On n’est ni à Bruxelles Les Bains ni à Rock Werchter ! L’équipe du PleinOPENair est bénévole, on n’est pas là pour se faire engueuler...

- Un point info près du bar reprendra le programme du jour et les éventuels changements.

En cas d’annulation

- Nous tiendrons tête aux pluies passagères, seuls un véritable déluge ou une tempête pourraient nous faire reculer. Si tel était le cas, le film de la soirée sera projeté le lundi suivant (04.07 et 11.07) à 20h dans la salle du Cinéma Nova.


Praktische info

Mocht het je eerste keer zijn, of is het misschien lang geleden, lees dan zeker onderstaande tips :

Gratis toegang tot alle activiteiten. Voor sommige activiteiten (bepaalde woensdagen en zaterdagen, de wandelingen, de workshops...) is het aantal plaatsen beperkt en is reservatie dus noodzakelijk.

Lekker eten, lekker drinken, en niet duur. Elke avond is er een gastentafel. Op vrijdag en op zaterdag is een ook de POA-bar : artisanale bieren en bio-fruitsap.

De films worden vertoond in hun originele taal met meestal ondertiteling naar een andere taal. Heb je geen talenknobbel ? In ons programmakrantje kan je zelf nagaan welke versie we vertonen, aan de hand van de indicaties bij de korte inhoud van de film.

Denk eraan om een trui te voorzien, een paraplu en laarzen en/of zonnecrème om je beschermen tegen meteorologische fenomenen waarop we geen enkele controle uitoefenen.

Het lijkt logisch, maar toch wordt de vraag vaak gesteld : de films worden niet vertoond voor het vallen van de nacht. En het concert is voor de filmvoorstelling. Observeer dus liever het daglicht dan je uurwerk.

Goed humeur zonder ergernissen. We zijn niet in Brussel-Bad noch op Rock Werchter ! De POA-ploeg bestaat volledig uit vrijwilligers en wordt liever niet afgesnauwd.

Een infobord aan de bar toont het programma van de dag en de eventuele wijzigingen.

In geval van annulering

Wij weerstaan voorbijgaande buien, enkel een echte stortregen of een storm kunnen ons verslaan. In dat geval zal de film de maandag erop vertoond worden (04.07 en 11.07) om 20u in de zaal van Nova.


ExPOA

Chaque weekend, le PleinOPENair vous propose une exposition rétrospective de ses pérégrinations urbaines depuis 1996. Au travers de panneaux retraçant ce nomadisme, l’expo dresse un bref état des lieux visités par le POA et ayant connu ensuite une transformation significative, composant ainsi une image singulière de l’urbanisation de Bruxelles de ces 19 dernières années.


ExPOA

Elk weekend stelt POA een overzichtstentoonstelling voor van haar stedelijke zwerftochten sinds 1996. Met panelen die dit nomadisme in de verf zetten, kan je nagaan waar POA zoal voet aan wal zette en vaststellen hoe deze locaties veranderd zijn. Een overzicht van haast twee decennia Brusselse verstedelijking !


Microboutiek

La Microboutiek, messieurs-dames, est un point de diffusion de livres, CD, fanzines, DVD, K7 et autres objets de micro-édition. Vous pouvez autant y découvrir des choses rares que venir y déposer vos créations, la Microboutiek est alimentée par son propre public. Quand le Nova sort de son terrier, elle vagabonde en sa compagnie ! Qu’on se le dise !

02.07 > 18:00 + 09.07 > 18:00
Microboutiek

In de Microboutiek, dames en heren, vindt u boeken, fanzines, strips, cd’s, dvd’s, k7’en, en andere voorwerpen uit de micro-editie-scene. U kunt er komen rondsnuffelen en/of uw eigen creaties droppen. De Microboutiek wordt namelijk bevoorraad door haar eigen publiek. Wanneer Nova uit haar hol kruipt dan komt de Microboetiek mee !

02.07 > 18:00 + 09.07 > 18:00
http://www.nova-cinema.org/spip.php?page=print&id_rubrique=2173&lang=fr