prog: 2287
squelettes/rubrique-3.html

Nova en "te ongewone" culturele projecten bedreigd?

In een advies dat werd gevolgd door Alda Greoli, de Minister van Cultuur van de Franse Gemeenschap, uit de Commissie voor audiovisuele initiatieven twijfels over "het culturele belang [van Cinema Nova] voor de Franse Gemeenschap". Gevolg: een daling van de jaarsubsidies met 20.000 € (70.000 € in plaats van 90.000 €) in een kaderprogramma dat nog liep tot 2020 maar vroegtijdig afgebroken werd.
Het leidt ons te ver om hier uit te leggen hoe deze commissie werkt en is samengesteld, waarom de minister alle adviezen volgt (behalve dat ene, negatieve, advies over Cinema Palace dat Gréoli heeft opgevist), hoe ze er toe kwam om het festival Filmer à Tout Prix regelrecht op te doeken, om negatieve maatregelen te nemen voor de meeste productie-ateliers, of om "bezwaren te uiten tegen de beperkte mogelijkheid van valorisatie en verspreiding van de Franstalige Belgische film in het kader van zo’n ongewoon project" als Nova. Op dit moment bespreekt Nova met het kabinet van de minister om dit bedrag in een andere vorm terug te krijgen. Maar één ding is zeker: het culturele belang van dergelijke projecten kan niet alleen worden berekend aan de hand van het aantal voorstellingen, zalen of geproduceerde films. Deze boekhoudkundige en mainstream visie op cultuur, besmet door het "glamour en glitter" virus, verspreidt zich naar alle sectoren (in de podiumkunsten: Contredanse, theater Océan Nord, Magic Land...) en past wat Brussel betreft in een context waarin verschillende belangrijke culturele plekken in de zogenaamde "underground"-scène (Recyclart, Magasin 4, Barlok, Ateliers Mommen...) met sluiting worden bedreigd. We zullen binnenkort terugkomen op de situatie van Nova, maar ook breder op inhoudelijke kwesties die ermee samenhangen. Voorlopig houden we het op de publicatie van twee van de vele steunbetuigingen die we mochten ontvangen.Cultuurbeleid is een heikele evenwichtsoefening.

Enerzijds moet een zo evenwichtig mogelijke methodiek opgesteld worden die de gelijke behandeling van iedereen garandeert. Hoe nobel ook, dit kan enkel via "kille", waarneembare, boekhoudkundige criteria (d.w.z. telbaar, zoals geld maar ook aantal toeschouwers, voorstellingen, enz.) die een politieke beslissing om aan de ene meer te geven dan de andere rechtvaardigen.

Anderzijds vereist een methodiek ook een kader, wat schade toebrengt aan de diversiteit, en dus aan de cultuur. De potentiële begunstigden van een beleid onderwerpen zich aan "objectiveerbare" criteria om hun kansen maximaal te benutten. Hokjes worden gecreëerd. Pech voor wie er niet in past.

Dit perverse gevolg van objectivering van culturele diversiteit kan tot op zekere hoogte vermeden worden. We moeten criteria en methoden vinden die noties zoals risico, excentriciteit, anticonformisme of gewoonweg poëzie valoriseren. Methoden die uitdrukkingswijzen die zelfs niet zouden bestaan in een gedereguleerd landschap beschermen en waarderen naar hun juiste waarde. Dit is mogelijk maar nodig, en vereist een heleboel tact, nauwgezetheid, subtiliteit en aandacht.

Niet alle beleidsmakers, commissieleden, ambtenaren bezitten deze subtiliteit. Of ze leveren niet de inspanning om in te schatten of de methode uiteindelijk geen schade toebrengt aan de meest kwetsbare, avontuurlijke initiatieven of wiens bestaansreden is om te ontsnappen aan alle hokjes.

Nova is voor film wat Radio Panik is voor de FM-band, Magasin 4 voor muziek en de draculamier (Adetomyrma Venatrix) voor de biodiversiteit: een minuscuul, atypisch, vreemd, bedreigd en onmisbaar ding.

BERNARD DUBUISSON
(EX-RADIO CAMPUS BRUSSEL)Wij van La Zone in Luik hebben ons altijd al verwant gevoeld met jullie.

Van buitenaf zien wij jullie mooie programmatie zonder toegevingen waar heel wat zoekwerk aan te pas komt. Jullie zijn voor ons een plek die een frisse wind vol verrassingen brengt in het cinemamilieu en meer algemeen in Brussel en België. Jullie brengen op slimme wijze een alternatief voor de steriele en hapklare massacultuur die ondanks alles onze levens binnensluipt. Wij hebben jullie nodig.

Van binnenuit heeft jullie werking ons vaak geïnspireerd en gemotiveerd om verder te gaan met zelfbeheer en de afwezigheid van hiërarchie zoals wij in La Zone doen van bij de oprichting. Veranderen van automatische gewoonten en een menselijkere werking vinden is één van onze doelen, en wij denken dat dit bij jullie ook zo is. Elke
ervaring is anders, en past zich aan aan de omstandigheden, maar alle ervaringen verrijken elkaar. Ook daarom hebben wij jullie nodig.

Jullie aanwezigheid op de culturele scene, met jullie programmatie, en louter het feit dat jullie bestaan, maakt het leven minder grijs, doet nadenken en leidt naar meer tolerantie. We vinden het ondenkbaar dat de subsidiërende overheid geen onderscheid maakt tussen een puur commerciële zaal die aanzet tot meer consumptie met alles wat dit met zich meebrengt op vlak van menselijke relaties en ethiek, en een alternatieve geëngageerde zaal die aanzet tot reflectie, actie en
bevraging.

Wij hopen dat dit niet meer dan een slechte film is, en dat er weldra een nieuwe bobijn vertoond wordt.

Contacteer ons als we kunnen helpen. Weet in elk geval dat we bezorgd en zelfs ongerust zijn over wat er aan het gebeuren is.

PIERRE,
VOOR DE PLOEG VAN ’LA ZONE’squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2292
prog: 2287
pos: aval