prog: 2035
squelettes/rubrique-3.html

Dans un jardin je suis entré

Once I Entered a Garden

Dans un jardin je suis entré

Avi Mograbi, 2012, IL, DCP, vo st fr & ang, 97'

Manifeste politique et poétique, le dernier film du cinéaste israélien Avi Mograbi emprunte son titre à une chanson qu’interprétait jadis l’artiste libanaise Asmahan. "Dans un jardin je suis entré" fantasme un ancien Moyen-Orient, dans lequel les communautés n’étaient pas séparées par des frontières ethniques et religieuses, pouvaient coexister sans effort, voyager entre Alexandrie, Beyrouth, Damas et Tel-Aviv… Un Moyen-Orient dans lequel même les frontières métaphoriques n’avaient pas leur place.

Comme à son habitude, Mograbi construit son film au fur et à mesure qu’il se tourne… et se détourne de son projet initial. À l’origine, le film devait s’intituler "Retour à Beyrouth" et retracer la vie de son oncle Marcel, qui ne supportait pas les frontières. Mais très vite, il s’attache à Ali Al-Azhari, son ami palestinien d’Israël qui lui apprend l’Arabe et l’aide dans ses recherches. Avi est Juif, issu d’une famille sioniste (mouvance qui revendique Israël comme un État juif) qui a immigré de Damas et Beyrouth vers Tel-Aviv dans les années 1920 et à laquelle il s’oppose politiquement. Ali est un "présent-absent" : il fait partie de ces Palestiniens qui ont été contraints de fuir leurs foyers pendant la guerre de 1948 puis privés de leurs biens, mais qui sont restés en Israël où ils ont grandi comme des réfugiés dans leur propre pays. Ensemble, les deux hommes entreprennent un voyage vers leur histoire respective dans une machine à remonter le temps née de leur amitié. Le Moyen-Orient d’antan refait surface avec une grande facilité.

Mais, contrairement à ses œuvres précédentes, Mograbi fait table rase des procédés qui ont fondé sa renommée. Moins vindicatif et volontariste qu’à l’accoutumée, il évite de se mettre en scène de manière ostensible et quitte son rôle de trublion. "Ici le film n’est pas contre qui que ce soit : c’est un film avec", explique-t-il. Un film qui se construit à deux. Et même à trois lorsqu’arrive Yasmine, la jeune fille d’Ali, issue de la nouvelle génération qui a intégré les changements et la ghettoïsation dont son père se sent la victime comme une donnée normale de l’existence. C’est ainsi que des générations et des modes d’existence s’affrontent, notamment au détour d’une scène paroxystique sur le lieu de naissance d’Ali. Devenu parc, l’endroit est désormais interdit aux Arabes…

Mêlant amour, douceur et mélancolie, "Dans un jardin je suis entré" est un film sensible sur le déracinement et la difficulté de vivre dans une société morcelée. Un film optimiste qui se tourne vers un Proche-Orient révolu pour trouver la force d’imaginer un Proche-Orient apaisé.

- 17.09 > 20:00 : avant-première en présence d’Avi Mograbi.

17.09 > 20:00 + 24.09 > 21:00 + 25.09 > 20:00 + 26.09 > 20:00 + 26.09 > 22:00 + 28.09 > 18:00 + 28.09 > 22:00 + 01.10 > 21:00 + 03.10 > 20:00 + 03.10 > 22:00 + 05.10 > 18:00 + 08.10 > 21:00 + 10.10 > 22:00 + 12.10 > 18:00 + 12.10 > 22:00 + 15.10 > 21:00 + 17.10 > 22:00 + 19.10 > 18:00
5€ / 3,5€


Once I Entered a Garden

Dans un jardin je suis entré

Avi Mograbi, 2012, IL, DCP, vo st fr & ang, 97'

De nieuwste film van de Israëlische regisseur Avi Mograbi is een politiek en poëtisch manifest waarvan de titel verwijst naar een lied van de Libanese diva wijlen Asmahan. "Ik betrad eens een tuin" is een fantasie over een Midden-Oosten waar de gemeenschappen niet gescheiden zijn door etnische en religieuze grenzen, waar ze zonder probleem kunnen samenleven, waar ze vrij kunnen reizen tussen Alexandrië, Beiroet, Damascus en Tel Aviv... Een Midden-Oosten waar zelfs de grenzen in metaforische zin niet bestaan.

Naar goede gewoonte bouwt Mograbi zijn film op naargelang de opnames vorderen... en slaat hij geleidelijk een andere weg in dan was bedoeld in het oorspronkelijke project. Eigenlijk zou de film "Terugkeer naar Beiroet" heten, een beschrijving van het leven van Avi’s oom Marcel, die geen grenzen verdroeg. Maar al snel bijt Mograbi zich vast in het verhaal van Ali Al-Azhari, de Israëlisch-Palestijnse vriend die hem Arabisch leert en die hem helpt bij het opzoekingswerk. Als Jood van zionistische afkomst (beweging die Israël opeist als Joodse staat), zet Avi zich politiek fel af tegen zijn familie (die in de jaren twintig emigreerde van Damascus en Beiroet naar Tel Aviv). Ali is een "afwezig heden" : hij maakt deel uit van de Palestijnen die tijdens de oorlog van 1948 eerst hun huis moesten ontvluchten en vervolgens van hun eigendommen beroofd werden. Desondanks bleven ze in Israël wonen, waar ze opgroeiden als vluchtelingen in eigen land. Met de hulp van de teletijdmachine die uit hun vriendschap groeit, ondernemen de twee mannen een reis naar hun wederzijdse geschiedenis. Het Midden-Oosten van weleer herleeft spontaan.

Méér dan in zijn voorgaande films, maakt Mograbi hier komaf met de werkwijze die zijn reputatie gevestigde. Minder nijdig en voortvarend dan we van hem gewoon zijn, vermijdt hij het om zichzelf openlijk op het voorplan te zetten en verlaat hij zijn rol van oproerkraaier. "De film is niet anti wie ook, het is een film samen mét,” verduidelijkt hij. Een film gemaakt met twee. En zelfs met drie, want op een bepaald moment daagt ook Yasmine op, de ongetrouwde dochter van Ali. Zij is het product van een nieuwe generatie die de veranderingen en de gettovorming waarvan haar vader zich slachtoffer voelt, heeft geïntegreerd als onderdeel van het dagelijkse bestaan. Verschillende generaties en leefwijzen botsen met elkaar, vooral wanneer Ali in één van de sleutelscènes moet vaststellen dat de plek waar hij geboren werd intussen een voor Arabieren verboden park is...

Liefde, tederheid en melancholie verweven zich in "Once I Entered a Garden" tot een gevoelige film over ontworteling en de worsteling met het leven in een verbrokkelde samenleving. Een optimistische film die zich richt op een vervlogen Midden-Oosten om daaruit de verbeeldingskracht te puren voor een Midden-Oosten waar de rust is teruggekeerd.

- 17.09 > 20:00 : avant-première in aanwezigheid van Avi Mograbi.

17.09 > 20:00 + 24.09 > 21:00 + 25.09 > 20:00 + 26.09 > 20:00 + 26.09 > 22:00 + 28.09 > 18:00 + 28.09 > 22:00 + 01.10 > 21:00 + 03.10 > 20:00 + 03.10 > 22:00 + 05.10 > 18:00 + 08.10 > 21:00 + 10.10 > 22:00 + 12.10 > 18:00 + 12.10 > 22:00 + 15.10 > 21:00 + 17.10 > 22:00 + 19.10 > 18:00
5€ / 3,5€


Once I Entered a Garden

Dans un jardin je suis entré

Avi Mograbi, 2012, IL, DCP, vo st fr & ang, 97'

A poetic and political manifesto, the Israeli cinematographer Avi Mograbi’s latest film borrows its title from a song sung by the yesteryear’s Lebanese artist Asmahan. "Once I entered a garden" depicts an ancient Middle-East, one in which communities were not separated by ethnic and religious barriers and could coexist effortlessly, travelling between Alexandria, Beyrouth, Damas and Tel-Aviv... A Middle-East in which even the metaphorical barriers didn’t have a place.

As usual, Mograbi builds on the storyline as and when he films… and deviates from his initial plan. In the beginning, the film was to be called "Return to Beyrouth", retracing the life of his uncle Marcel who could not stand borders. But very quickly, he gets attached to Ali Al-Azhari, his Palestinian friend from Israel who taught him Arab and who helped him in his research. Together, the two men undertake a journey into their respective pasts, in a time machine that they built together as friends.

Weaving together love, compassion and melancholy, "Once I entered a garden" is a sensitive film about displacement and the difficulty of living in a divided society. A positive film which turns to a bygone Middle-East in order to find the courage to imagine a calmer present.

17.09 > 20:00 + 24.09 > 21:00 + 25.09 > 20:00 + 26.09 > 20:00 + 26.09 > 22:00 + 28.09 > 18:00 + 28.09 > 22:00 + 01.10 > 21:00 + 03.10 > 20:00 + 03.10 > 22:00 + 05.10 > 18:00 + 08.10 > 21:00 + 10.10 > 22:00 + 12.10 > 18:00 + 12.10 > 22:00 + 15.10 > 21:00 + 17.10 > 22:00 + 19.10 > 18:00
5€ / 3,5€


"De Palestijnen werden uit de aardrijkskundeboeken en uit hun land verdreven. Wij, de Joodse Arabieren, werden uit de tijd ontworteld, wij kunnen nooit meer terugkomen." (uit "Once I Entered a Garden")

Tot 1918 vormden Syrië, Libanon en Palestina één doorlopende regio : Groot-Syrië, dat onder Ottomaans bewind stond. Na de Eerste Wereldoorlog kwamen Syrië en Libanon onder Frans, en Palestina onder Brits mandaat te staan. Libanon verwierf politieke onafhankelijkheid in 1943, Syrië volgde in 1946.
Na de oorlog van 1948 werd Palestina in drie afzonderlijke gebieden opgedeeld : de Israëlische Staat (78% van de oppervlakte), de Westelijke Jordaanoever (onder Jordaans bewind), en de Gazastrook (onder Egypte).
Het oprichten van de Israëlische Staat en de Palestijnse Nakba ("de ramp") zijn twee zijden van eenzelfde historische gebeurtenis. Na de oorlog van 1948 werden honderdduizenden Palestijnen "vluchteling". Terwijl de enen "vrijwillig" wegvluchtten voor de gevechten, werd de grote meerderheid met harde hand verdreven door de Israëlische overheid. De staat Israël werd opgericht als Joodse staat en het Palestijnse volk ging verspreid over het ganse Midden-Oosten in ballingschap. Ongeveer 150.000 Palestijnen bleven in Israël en werden Israëlisch staatsburger.
Israël is momenteel in oorlog met Syrië en buurland Libanon."Les Palestiniens ont été expulsés d’une géographie, de leur pays. Nous, les juifs arabes, nous avons été déracinés du temps, nous ne pourrons jamais revenir."
(dans "Once I Entered a Garden")

Jusqu’en 1918, La Syrie, le Liban et la Palestine formaient une seule région continue : la Grande Syrie, sous domination ottomane. Après la Première Guerre Mondiale, la Syrie et le Liban sont passés sous mandat français et la Palestine sous mandat britannique. Le Liban a obtenu son indépendance politique en 1943 et la Syrie en 1946.
Après la guerre de 1948, la Palestine a été divisée en trois parties disjointes : l’État d’Israël (78% de la surface), la Cisjordanie, sous administration jordanienne, et la Bande de Gaza sous domination égyptienne.
La création de l’État d’Israël et la Nakba ("catastrophe") palestinienne sont les deux faces d’un même événement historique. À la suite de la guerre de 1948, des centaines de milliers de Palestiniens sont devenus des réfugiés. Tandis que certains fuyaient “volontairement” les combats, la plupart a été expulsée de force par les autorités israéliennes. L’État d’Israël a été créé en tant qu’État Juif et le peuple Palestinien a été exilé à travers tout le Moyen-Orient. Environ 150.000 Palestiniens sont restés en Israël et sont devenus citoyens israéliens.
À ce jour, Israël est en état de guerre avec la Syrie voisine et le Liban.squelettes/rubrique-3.html
lang: fr
id_rubrique: 2036
prog: 2035
pos: aval