prog: 1456
squelettes/rubrique-3.html

Lola

Film

Lola

Brillante Mendoza, 2009, PH, 35mm, vo st fr, 110'

In een arme wijk van Manilla, geteisterd door de onophoudelijke moessonregens, ontmoeten twee grootmoeders elkaar in een politiebureau. Lola Sepa verloor haar kleinzoon, gedood bij een roofoverval. Om de begrafenis te kunnen betalen moet ze een lening aangaan. Lola Puring, de grootmoeder van de jonge moordenaar, moet zich daarentegen in de schulden steken om het proces te kunnen betalen. Zonder te vervallen in goedkoop sentimentalisme, volgt de film de twee vrouwen die langzaamaan dichter bij elkaar komen omdat ze met elkaar moeten onderhandelen. De hoofdrolspeelsters, 84 en 79 jaar oud, zetten verrassend sterke vrouwen neer die vechten voor dat wat de jeugd als vanzelfsprekend ervaart : simpelweg overleven. De vrouwen komen zo natuurlijk over dat het lijkt alsof een onzichtbare camera hen filmde. ‘Lola’ (wat letterlijk grootmoeder betekent) is een ontroerende en ingetogen film in Mendoza’s typische hyperrealistische cinema direct-stijl.

Sommige voorstellingen van Lola zijn behalve Frans ook Nederlands ondertiteld : 18.11 > 19:30, 19.11 > 22:00, 20.11 > 19:30, 25.11 > 19:30, 05.12 > 17:00, 10.12 > 19:30, 17.12 > 19:30, 19.12 > 21:00, 08.01 > 19:00

18.11 > 20:00 + 19.11 > 19:30 + 19.11 > 22:00 + 20.11 > 19:30 + 20.11 > 22:00 + 21.11 > 17:00 + 25.11 > 19:30 + 25.11 > 22:00 + 26.11 > 20:00 + 27.11 > 18:00 + 02.12 > 22:00 + 04.12 > 22:00 + 05.12 > 14:30 + 05.12 > 17:00 + 10.12 > 19:30 + 10.12 > 22:00 + 12.12 > 21:00 + 17.12 > 19:30 + 17.12 > 22:00 + 19.12 > 21:00 + 08.01 > 19:00 + 13.01 > 22:00 + 21.01 > 22:00
5€ / 3,5€


Film

Lola

Brillante Mendoza, 2009, PH, 35mm, vo st fr, 110'

Dans un quartier pauvre de Manille, inondé par les pluies torrentielles de la mousson, deux grands-mères se retrouvent confrontées à un drame commun. Lola Sepa a perdu son petit-fils, tué d’un coup de couteau par un voleur de téléphone portable, et s’en va contracter un prêt pour payer les obsèques. Lola Puring, grand-mère du jeune assassin, va quant à elle devoir s’endetter pour payer le procès. Déambulant dans les rues de la ville, sous une pluie battante, elles luttent infatigablement pour le salut de leur famille respective… Sans complaisance ni sentimentalisme, le film suit en parallèle les deux femmes (comme filmées par une caméra invisible tant elles sont naturelles), se rapprochant peu à peu autour d’une négociation : retirer la plainte en justice en échange d’une coquette somme d’argent. Un film tourné dans la veine du cinéma direct. Poignant et envoûtant.

Attention, le film sera projeté avec sous-titres néerlandais et français lors des séances suivantes : 18.11 > 19:30, 19.11 > 22:00, 20.11 > 19:30, 25.11 > 19:30, 05.12 > 17:00, 10.12 > 19:30, 17.12 > 19:30, 19.12 > 21:00, 08.01 > 19:00

18.11 > 20:00 + 19.11 > 19:30 + 19.11 > 22:00 + 20.11 > 19:30 + 20.11 > 22:00 + 21.11 > 17:00 + 25.11 > 19:30 + 25.11 > 22:00 + 26.11 > 20:00 + 27.11 > 18:00 + 02.12 > 22:00 + 04.12 > 22:00 + 05.12 > 14:30 + 05.12 > 17:00 + 10.12 > 19:30 + 10.12 > 22:00 + 12.12 > 21:00 + 17.12 > 19:30 + 17.12 > 22:00 + 19.12 > 21:00 + 08.01 > 19:00 + 13.01 > 22:00 + 21.01 > 22:00
5€ / 3,5€


De mensheid kan gewogen worden op de weegschaal der gerechtigdheid. In "Lola" reveleert een misdaad de kracht en de zwakheid van twee oude dames. De ene blijkt zwak, de andere sterk. Het evenwicht van de mensheid wordt weer bereikt, en net zoals in de natuur is het de sterkste die overleeft. Maar de waarde van een mens wordt bepaald door zijn sociale status.

Lola betekent "grootmoeder" in Tagalog. Filipino’s hebben zeer veel respect voor hun voorouders, en zeker voor hun grootouders. Het respect voor oudere personen is iets waar ze trots op mogen zijn, vandaag en de komende jaren. De grootouders spelen een belangrijke rol in de Filipijnse families, die onderling sterke banden hebben. Wanneer de ouders er niet zijn, ontfermen de grootouders zich over de kinderen. Ze behandelen hun kleinkinderen vaak beter dan hun eigen kinderen. En vaak verwennen grootouders hun kleinkinderen overmatig.
De twee grootmoeders in Lola worden vertolkt door professionele actrices. Ik had hen al voor ogen toen mijn scenarist en ik het verhaal twee jaar geleden bedachten. Anita Linda die Lola Sépa vertolkt is 84 jaar en Rustica Carpio die Lola Puring speelt is 79 jaar. Het is steeds weer fijn om met professionelen zoals zij te werken, ze hebben nooit geklaagd tijdens de draaidagen ondanks de logistieke moeilijkheden die we tegenkwamen.

De film werd gedraaid in Malabon, in de grootste wijk van Manilla, op 45 minuten van het centrum. De wijk staat het hele jaar door onder water. Het waterniveau varieert in functie van de regenbuien. De bewoners van dit ondergelopen deel van de stad besloten er te blijven omdat ze nergens anders terecht kunnen. Hier wilde ik filmen om de levensomstandigheden van de bewoners te tonen, hoe ze dagelijks hun plan trekken en hoe ze zich aanpasten aan een dergelijke omgeving. Zoals de film toont, ondanks de precaire levensomstandigheden, passen ze steeds een mouw aan hun problemen.

Ik heb de film gemaakt in juni 2009 tijdens het regenseizoen. Ik wilde kost wat kost die sombere en overdekte hemel, om de pijn die de twee grootmoeders ervaren op te roepen. Tijdens de opnamen hebben we regen en wind gecreëerd. We konden niet afhangen van echte regenbuien, want de camera’s en de belichting zouden het niet verdragen hebben, zonder het over de elektriciteitsdraden te hebben. Water is een symbool in Lola, tegelijkertijd bron van leven, maar ook teken van stagnatie en ongezondheid. Op water kunnen we drijven, maar we kunnen er ook in verdrinken.

De begrafenisstoet in Lola is typisch voor deze overstroomde streek. Net zoals er in bepaalde delen van de Filipijnen rivieroptochten bestaan die het regenseizoen vieren. De persoon die in het begin van die scène in het water valt, doet het niet toevallig, maar wel omdat de assistent-regisseur en ikzelf het hem stiekem gevraagd hebben ! We wilden de figuranten verrassen, en inderdaad lachten ze allen op dat moment, wat de stilte en de plechtigheid van deze scène verbrak.
De film gaat uit van echte feiten. Dit verhaal speelt zich af in het regenseizoen, in een wijk in manilla die strijdt tegen het noodlot. In feite zijn Filipijners overlevers. Voor hen maken beproevingen deel uit van het leven, ze blijven hoopvol. Ze trachten vrede en troost te vinden in het gebed.

Alle gevangenisscènes werden in een echte gevangenis opgenomen. Alle personen binnen zijn echte gevangenen en echte bewakers, behalve de masseur die mijn assistent-regisseur is.

In de Filipijnen, net zoals in geïndustrialiseerde landen, blijkt de toegang tot moderniteit soms ingewikkeld, zeker voor oudere personen. Het stadsleven is nerveus en intens. Meestal worden ouderen beschouwd als hinderlijk en onnuttig simpelweg omdat ze traag zijn en uit de tijd. Vandaag is alles met een muisklik beschikbaar op internet maar in ontwikkelingslanden zijn de dingen ingewikkelder voor oudere personen omwille van administratieve procedures.

Een telefoondiefstal staat in het middelpunt in de film. In de Filipijnen is de borgtocht voor dit type misdrijven hoger dan voor andere, omwille van de stijgende frequentie ervan, vooral op rijke kinderen. Een draagbare telefoon van hoog gamma is een statussymbool bij adolescenten. De film opent met een close-up van geld, en geld is het hart van de ontknoping van de film. Geld is in feite de bron van alle kwaad. In Lola wordt de menselijkheid van de twee grootmoeders op de proef gesteld, ze moeten ingaan op de behoeften van hun verwanten, die niet noodzakelijk hun eigen noden zijn. De uitgaven die we toekennen aan leven en dood hangen af van ons sociale status. Hoe rijker, hoe duurder de dood. Maar als je arm bent, is het leven onderhandelbaar, zoals we zien in de film.

- Brillante MendozaNotre humanité peut être pesée et mise en équilibre sur la balance de la justice. Dans "Lola", un crime va révéler les forces et les fragilités de deux vieilles dames. L’une s’avère être faible, l’autre forte. L’équilibre de l’humanité est sauvegardé, et comme dans la nature, c’est le plus fort qui survit. Mais la valeur humaine est régie par le statut social.

Le film a été tourné à Malabon, dans le plus important quartier de Manille, qui se situe à 45 minutes du centre ville. Ce quartier est inondé toute l’année. Le niveau des eaux varie en fonction des averses de pluie. Les gens qui vivent dans cette partie de la ville submergée par les eaux ont décidé d’y rester parce qu’ils n’ont pas d’autre endroit où loger. J’ai décidé de tourner dans ce quartier pour montrer les conditions de vie de ses habitants, comment ils s’en sortent au quotidien et comment ils se sont adaptés à un tel environnement. Comme le démontre le film, malgré des conditions de vie précaires, ils parviennent toujours à trouver des solutions à leurs problèmes.

J’ai tourné le film en juin 2009 pendant la saison des pluies. Je tenais vraiment à ce ciel sombre et couvert, pour susciter la douleur qu’éprouvent les deux grands-mères durant tout le film. L’eau est aussi symbolique dans "Lola". A la fois, elle peut être source de vie, mais peut aussi être signe de stagnation et d’insalubrité. Nous pouvons flotter sur l’eau, mais nous pouvons aussi nous y noyer.

Le film se base sur des faits réels. J’ai situé cette histoire pendant la saison des pluies, dans un quartier de Manille en lutte contre l’adversité. Au fond, les Philippins sont des survivants. Pour eux, l’épreuve fait partie de la vie, ils gardent toujours espoir. Ils tentent de trouver la paix et la consolation grâce à la prière.

Toutes les scènes de prison ont été tournées dans une vraie prison. Tous les gens aperçus à l’intérieur sont en fait de vrais prisonniers ou de vrais gardiens, mis à part le masseur, qui est mon assistant réalisateur.

Aux Philippines, comme dans tout pays industrialisé, l’accès à la modernité peut s’avérer compliqué, en particulier pour les personnes âgées. La vie urbaine est nerveuse et intense. La plupart du temps, on considère les vieillards comme gênants et inutiles tout simplement parce qu’ils sont lents et en dehors des modes. De nos jours, on peut tout obtenir d’un clic sur internet, mais dans les pays en développement, les choses se compliquent pour les personnes âgées en raison des procédures administratives.

Un vol de téléphone portable est mis en lumière dans le film. Au Philippines, la caution fixée pour ce type de délits est plus élevée que pour d’autres, en raison de leur croissance galopante, surtout sur les enfants riches. Un téléphone portable haut de gamme est devenu le symbole d’un certain statut pour les adolescents. Le film démarre sur un gros plan montrant de l’argent et l’argent est au cœur du dénouement du film. L’argent est en fait la source de tous les maux. Dans "Lola", l’humanité des deux grands-mères est mise à l’épreuve, elles doivent répondre aux besoins de leurs proches, mais pas forcément de leurs propres besoins à elles. Les dépenses accordées à la vie et à la mort dépendent de notre statut social. Plus vous êtes riche, plus la mort coûte cher. Mais si vous êtes pauvre, la vie peut être négociable, comme on le voit dans le film.

- Brillante Mendoza"Kinatay" (Mendoza’s vorige film, n.v.d.r.) en "Lola" zijn als twee kanten van hetzelfde verhaal. Leidt in Kinatay armoede tot morele corruptie, in Lola proberen de beide grootmoeders ondanks hun geldgebrek datgene te doen wat zij denken dat juist is voor hun kleinzonen. Hoewel ze allebei dezelfde missie hebben, zijn ze ook tegenstanders, opponenten, en is de verzoening die aan het einde van de film plaatsvindt zowel harmonisch als cynisch : omwille van hun sociale omstandigheden worden ze gedwongen uiteindelijk een schikking te accepteren. Mendoza in Cannes : "Als er één ding is dat al mijn films bindt, is het de noodzaak van de hoofdpersonen om te overleven. Ook als ze zichzelf daarvoor moeten corrumperen of verloochenen. Maar zo is het nu eenmaal. Als je in armoede leeft, heb je de luxe van een moraal niet. Is er een probleem, dan moet dat probleem worden opgelost. En daarna gaat het leven door. Zo simpel is het. En ondertussen hebben mensen toch nog last van hun geweten. Omdat we nu eenmaal opportunisten met een geweten zijn. Dat is de bron van alle goede verhalen."

- Dana Linssen, "De Filmkrant".

This plot seems simple enough, but the filming is so full of visual impressions that it seems much more complicated. Director Brillante Mendoza chose to film near his home in Manila, the Philippines, in an area where wooden houses hang over canals which always seem to be on the verge of overflowing. It rains constantly ; the old ladies huddle under umbrellas ; their shoes slap through inches of water down every road. Besides water everywhere, there are also people everywhere. What a crowded area – full of pedestrians and cars and trucks and small buses and rickshaws. People, vehicles and houses take up every available space, so that walking anywhere is a challenge. This is the daily life : crowds, rain, and very little money. With his hand-held camera, he brings a feeling for this life very close to the viewer. (...)
Lola is extremely interesting to anyone who is interested in impressions of a different culture, but where, basically, the individuals are universal. Perhaps it seems slow and repetitive in spots, but the time is necessary in order to effectively present just about 36 hours in the lives of these people.

- Becky Tan, kinocritics.com

"Kinatay" is ongetwijfeld de slechtste film die men ooit op het Filmfestival van Cannes toonde !’ : met deze woorden maakte de legendarische Amerikaanse filmcriticus Roger Ebert cineast Brillante Mendoza plotsklaps wereldberoemd. Als de Filippijnse filmmaker daarna ook nog eens de Prijs voor de Beste Regisseur van juryvoorzitster Isabelle Huppert en co. kreeg, werd zijn status van belangrijk hedendaags bioscoopfiguur helemaal bevestigd.
Hoewel de man reeds negen titels op zijn naam heeft staan, sloeg hij pas in 2005 aan het regisseren. Daarvoor kwam hij jaren aan de bak als production designer. Hij werkte mee aan het soort melodrama’s dat volle zalen trok op de Fillipijnen, maar was ook niet vies van commercials en videoclips. (...) In 2005 keerde het tij echter. Een bevriende producent vroeg de toen 45-jarige man of hij geïnteresseerd was in het regisseren van een pornoprent voor de homomarkt. Mendoza ging in op het voorstel, maar vroeg of hij het project iet of wat mocht aanpassen. Zolang hij de titel – "Masashista" of "The Masseur" – niet veranderde, kreeg hij carte blanche. "Research, research en nog eens research", werd zijn motto en hij dompelde zich samen met zijn crew onder in de wereld van de gay massagesalons.
Het oorspronkelijke plan om het resultaat rechtstreeks op dvd uit te brengen, werd overboord gegooid toen een vriend van Mendoza de prent opstuurde naar het Filmfestival van Locarno en het het Gouden Luipaard – de eerste prijs – won. De beginnende cineast was verrast en begon aan razendsnel tempo verder te filmen. (...)
Dat zijn vaak handgeschoten films over een specifiek onderdeel van de Filippijnse maatschappij voor veel ophef zorgen – mensen zijn voor of tegen, de gulden middenweg blijkt niet te bestaan – draagt alleen maar bij tot de buzz rond deze oude jonge cinemabelofte.

- Steven Truffin, "Open Doek"."On est loin des Lola mythiques, des femmes fatales ou des chanteuses pour marins. La Lola en question, en philippin, c’est la grand-mère ; et c’est de Lolas, au pluriel, qu’il faudrait parler ici, puisqu’elles sont deux à se partager le film. Pauvres l’une et l’autre, responsables chacune d’une bribe de famille d’où les adultes sont absents, elles courent Manille de long en large, à leur rythme, pour leurs petits-fils respectifs. À petits pas menus, en râlant contre le tarif des vélos-taxis, ou en prenant des trains poussifs pour sortir de l’agglomération, elles arpentent sans la regarder la ville surpeuplée. L’une cherche à offrir à son petit-fils l’enterrement qu’il mérite, et qui coûte beaucoup trop cher pour les ressources de la famille ; l’autre cherche à obtenir pour le sien un acquittement qu’il ne mérite pas. Le second est bien sûr le meurtrier du premier. Cet argument dramatique est vite oublié : c’est l’un des grands mérites du film de partir d’une situation propice à l’intrigue pour la laisser immédiatement de côté, mais en faisant planer son ombre sur toute la durée du film. Ce qui importe, c’est que l’un et l’autre des descendants trouvent, grâce à leur grand-mère, une issue satisfaisante à leur situation…"

- Vincent Amiel, "Positif"

"Comme toujours chez Mendoza, il est question d’argent, de marchandisation des corps et de bouillonnement urbain. (...) Toute la beauté de Lola, à l’image de la séquence avec la bougie, est d’illuminer avec une simple flamme minuscule et vacillante. D’ériger le dérisoire en geste d’élégie."

- Léo Soesanto, "Les inrockuptibles"

"Un peuple que tout accable : voilà ce que filme Brillante Mendoza, l’un des cinéastes contemporains les plus doués. Tout, dans Lola, est illustration de l’inlassable énergie déployée par les petites gens des Philippines pour résister aux maux dont ils sont les victimes, survivre, triompher des épreuves qui leur sont imposées. Un exemple nous est donné dès le début : une vieille femme s’escrime à allumer un cierge en pleine rue, grattant ses allumettes sous un déluge de pluie, défiant le vent qui chahute son parapluie. En dépit de tous ces obstacles, elle parvient à ses fins. Le message du film est là. (...) Deux femmes incarnent ici la résistance du peuple philippin. Deux grands-mères cahotantes, percluses d’arthrite, petites fourmis obstinées à sauver leur descendance et respecter leur mémoire. Lola est le nom que l’on donne aux aïeules en langue tagalog. Les parents sont quasiment absents du film, qui rend hommage au rôle des lolas dans la vie quotidienne, à la puissance de travail et à la chaleur affective dont elles font preuve vis-à-vis de leurs petits-enfants. (...) Le dernier symbole du film est cet objet précieux pour lequel on tue aux Philippines : le téléphone portable. C’est le pays où l’on envoie le plus de SMS. Le portable est un totem, un signe de conquête sociale, l’emblème d’un statut très recherché chez les adolescents. Les lolas n’en ont cure, elles se mettent en quatre pour le bien-être de leurs descendants."

- Jean-Luc Douin, "Le monde"

"Dans "Lola", il n’y a pas de début, ni de fin, juste la vie qui circule. L’événement tragique, qui sert de point d’ancrage, ne sera pas montré au spectateur afin qu’il ne prenne pas parti. Ce qui intéresse Mendoza ne tient pas du combat manichéen. Faisant fi de tout jugement moralisateur, il préfère montrer les répercussions humaines d’un meurtre (un deuil, une culpabilité) à travers ces deux grands-mères - dont l’une est incarnée par Anita Linda, 87 ans pendant le tournage, plus de 200 films au compteur - toujours dignes, toujours debout, la rage de vaincre, oubliant les douleurs provoquées par l’arthrite."

- Romain Le Vern, Excessif.comsquelettes/rubrique-3.html
lang: fr
id_rubrique: 1459
prog: 1456
pos: aval