prog: 898
squelettes/rubrique-3.html

Science in Society

In een maatschappij waar moderniteit beleden wordt als was het een religie, worden Wetenschap, Technologie en Vooruitgang verondersteld absolute antwoorden te geven op onze vragen en onze noden, en de mens te bevrijden van zijn beperkingen en van zijn povere conditie op weg naar superioriteit. Maar de introductie van nieuwe kennis en nieuwe technologieën in een maatschappij is allesbehalve een natuurlijke, neutrale, logische of voorbestemde evolutie. Nieuwe kennis en technologie, evenals de concrete toepassingen en implicaties ervan, zijn steeds het product van een systeem. De oriëntaties van wetenschappelijk opzoekingswerk, een middel essentieel ten dienste van het systeem, van macht, bestemd om deze te onderhouden en te legitimeren, hangen af van politieke en economische beslissingen, vaak genomen in onwetendheid over de concrete gevolgen van hun toepassingen. Publiek debat over de economische en politieke inzet en achtergrond van wetenschappelijk onderzoek ontbreekt vaak.

Tussen systematische technofobie en fanatiek enthousiasme, tussen alarmisten en onwetenden, is er plaats om zich vragen te stellen over de manier waarop de toekomst van onze maatschappij beslist wordt, die bereid lijkt om veel op te offeren in naam van de vooruitgang. De toekomst is wat we er vandaag van maken... en dus lijkt het er sterk op dat we afstevenen op een technofuturistische toekomst ten dienste van winst, gegidst door concurrentie en overconsumptie, met het volk, naar believen gemanipuleerd, als proefkonijn onder controle. Eens helemaal bevrijd van de natuur, is de mens slaaf van moderne technologieën, met een levenswijze en consumptiepatroon dat optimaal gerationaliseerd is om in te passen in economische productiekaders. Alles en allen ten dienste van de vooruitgang!

Kennis, technologie en zijn gevolgen, beslissingswijzen en maatschappelijke oriëntaties moeten in vraag gesteld durven worden. Vandaar vier thema-avonden met films en ontmoetingen/debatten, waar we vanuit verschillende invalshoeken vragen rond wetenschap en maatschappij benaderen. We zullen het ook hebben over weerstand, mobilisatie, toe-eigening van kennis en techniek en burgernetwerken. Elke zondag schotelen we je tussen twee voorstellingen door een maaltijd voor, kwestie van op een gezellige manier de discussies verder te zetten. Andere voorstellingen doorheen de vier weken illustreren bijkomende onderwerpen en benaderingen.

Dit programma kwam tot stand in samenwerking met "Fondation Sciences Citoyennes" dat ook het festival "Sciences en bobines" in Parijs organiseert, waar films vertoond worden die een kritische blik werpen op onze samenleving. Er zijn ook debatten met burgers en onderzoekers met als doel de democratische toe-eigening van wetenschap door burgers te stimuleren en ze ten dienste te stellen van het algemeen belang.

http://www.sciencescitoyennes.orgTerwijl we dagelijks steeds meer genetisch gemanipuleerde organismen naar binnen proppen, glijden we af naar een voedingspatroon gebaseerd op profijt en winstbejag in plaats van op voedingswaarde en smaak. Ons dagelijks brood wordt steeds meer gecontroleerd, beveiligd en gesteriliseerd en toch duiken er geregeld nieuwe ziektekiemen op in onze voeding. Strenge hygiënische normen en andere dodelijke pasteurisaties brengen allerlei nieuwe allergiën en beschavingsziekten met zich mee. Steeds meer worden enorme hoeveelheden eetbare producten weggegooid, vernietigd, bestempeld als "niet geschikt voor consumptie". Wij willen u er vanavond toe aanzetten om al etend weerstand te bieden bij deze verspilling! Samen willen we een reusachtig eetfestijn klaarmaken met kaas van rauwe melk, afgedankte groenten, gerecupereerd voedsel en dies meer. En met de geneugten des levens kunnen we onze weetjes, inzichten en ervaringen uitwisselen.

30.11 > 19:00


Jean Druon, 2005, FR, video, ov, 95

Staat onze maatschappij aan de rand van de afgrond? Zoals een keizerrijk dat overleeft door expansiedrift en het extreme uitputten van haar bronnen, moet ons «Babylon» steeds meer opgebruiken om te overleven en moet het, in menselijk opzicht, steeds meer welzijn en vrijhedeid prijsgeven. Deze opofferingen kunnen enkel maar tot verstikking leiden, en ze moeten opgelegd worden door manipulatie en overtuiging, met dreiging en kracht. «Deze film wil niet zozeer de grote gevaren die op de loer liggen tonen, maar eerder een beschrijving geven van de moderne menselijke conditie». De problematiek die aangekaart wordt in de film, schildert een angstwekkend beeld van de dreiging die de moderne technocommerciële maatschappij zichzelf aandoet... en aan zij die deel van haar uitmaken, voor het goed van abstracte concepten die gebaseerd zijn op economische statistieken, op groei, op vooruitgang. De inertie van het systeem is reeds bewezen, maar hoe lang houdt «Babylon» het nog vol? Onnodig te vertellen dat deze film niet erg optimistisch is.

24.11 > 20:00 + 09.12 > 20:00


"Het zaad van de vooruitgang", (USA), 1983, FR V
"De geneeskunde van de rijken bij de armen", (Senegal-Gabon), 1975, FR V NL OND.

De opmerkelijke serie "In naam van de vooruitgang" werd gerealiseerd door G Troeler en M-C Deffarge, in samenwerking met economist Francois Partant, tussen 1974 en 1982, en belicht de zogenaamde "onderontwikkeling" gedurende die periode en dit over de hele wereld. De analyse is pertinent en kan gezien worden als een les voor de hooghartigen die de derde wereld onder het mom van liefdadigheid kolonialiseren. De filmmakers bezochten een vijftiental landen en realiseerden daar telkens een film. Doorheen deze films scheppen zij een beeld van de ontwikkeling en vooruitgang volgens het neokoloniaal model. Het Westen bestempelt alles wat ze niet begrijpt als primitief en door het creëren van kleine elitaire groepen in deze landen dringt ze haar eigen systeem op en bewerkstelligt ze afhankelijkheid. "Het zaad van de vooruitgang", in de VS gemaakt, toont de absurditeit van wat we vooruitgang noemen en de verblinding van een maatschappij die zich verschuilt achter een tegenstrijdige woordenschat. Is de eerste wereld wel zo ontwikkeld? Wat is vooruitgang en wat is primitiviteit? "De geneeskunde van de rijken bij de armen" is er een perfect voorbeeld van. Deze film laat zien hoe een gemeenschap er toe komt zichzelf te ondermijnen door conform te worden aan de «vooruitgang», door gezondheid in handel te veranderen, de zieken in consumenten en de traditionele genezers in charlatans.

25.11 > 20:00


Alex Grasshof, 1972, US, 16mm, ov, 42

Opgepast, je bent misschien wel in gevaar! Wil je onherstelbare trauma’s voorkomen, kom dan kijken naar deze film, die precies recht uit de kelder van een gekke verzamelaar komt! "Future Shock" toont ons de premature confrontatie van de mens met zijn toekomst. De snelheid waarmee nieuwe technologieën en wetenschappen worden uitgevonden gaat onze capaciteit om deze te assimileren te boven. Deze documentaire, gebaseerd op het boek van Alvin Toffler uit 1970 (dat het woord "transhumanism" bekend maakte), toont ons de sociale en wetenschappelijke vooruitgang waaraan de mens aan het einde van eeuw zou blootgesteld worden. Wat wordt er van ons als biotechnologische hoogstandjes ons toelaten van huidskleur te veranderen naar eigen goeddunken, als er meer collectieve huwelijken zijn dan intieme koppeltjes, wanneer poppen kunnen spreken... De toekomst en de dramatische vormen die ze aanneemt, verfilmd door Alex Grasshof, zijn bijzonder hilarisch als je ze nu bekijkt. Maar de film is niet enkel grappig, ze is visueel zeer indrukwekkend. De muziek, ouderwets én funky, de eigenaardige voorspellingen en de montage zorgen ervoor dat deze film het gemiddeld niveau van een futuristische film overstijgt! Met Orson Welles als verteller in de hoofdrol.

+

Forward to the Past
Een huiscompilatie van de meest onwaarschijnlijke futuristische voorspellingen in de filmgeschiedenis...

25.11 > 22:00


Parts 1 & 2 — 02.12
Parts 3 & 4 — 09.12
Documentaire in 4 delen; elk deel kan ook apart bekeken worden

Om de thematiek vanuit een ietwat ander oogpunt te benaderen, stellen we jullie deze geweldige documentaire voor, die terugkijkt op een eeuw manipulatie van het menselijk brein, en dit in vier afleveringen. Curtis vertelt op een fascinerende manier hoe de theorieën van Freud over de psychoanalyse gebruikt/misbruikt werden tijdens de 20ste eeuw. Edward Bernays, Freuds Amerikaanse neef, stelt al vragen over de mogelijke toepassingen van de theorieën van zijn oom. Freud probeerde het onderbewuste van zijn patiënten te begrijpen, Bernays gaat verder en zegt dat als het menselijke brein echt werkt zoals Freud denkt, het dan mogelijk moet zijn om gevoelens en verlangens te beïnvloeden. Dat is het begin van een periode van commerciële en politieke marketing, de verwording van het menselijk wezen tot een pion die geluk nastreeft dat zich steeds verder van hem verwijdert. Dit luidt ook de aanvang in van een maatschappij van massaconsumptie, een maatschappij die het individu op zijn wenken bedient. Het verlangen van dat individu mag niet bevredigd worden, zodat hij maar doorgaat met consumeren. Hij moet ook volgzaam blijven. Het is duidelijk een politiek middel, democratie wordt een banaal consumptieproduct. Maar in plaats van het individu te bevrijden en het zich te laten ontplooien, zal de toepassing van deze wetenschap het volk opsluiten in zijn verlangens, om het nog beter te kunnen controleren.

02.12 > 22:00 + 09.12 > 22:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 899
prog: 898
pos: aval