prog: 760
squelettes/rubrique-3.html

Ontmoetingen

De «tewerkstellingsplannen voor werklozen» door o.a. de ontmanteling van de werkloosheidsverzekering is slechts één aspect van een globaler project van onderwerping van de bevolking aan de economische behoeften. Het verzet hiertegen betreft zowel actieven als inactieven, en heeft een gemeenschappelijk front nodig. Het doel van deze workshop is om een stand van zaken op te stellen van de situatie in Noord-Europa en België, en om zich te inspireren op bestaande ervaringen om na te gaan hoe we kunnen ageren.

De ontmoeting verloopt in drie delen:

- Twee sprekers hebben het over de oorsprong van deze hervormingen: de Agenda van Lissabon en Europese politiek in het algemeen, en de economische werkloosheidstheorieën waarop deze hervormingen gebaseerd zijn.

De ontmanteling van de werkloosheidsuitkering in Europa schiet goed op. De genomen maatregelen komen van de federale regeringen; maar deze komen overeen met een door de Europese commissie opgestelde agenda, opgesteld met het Europese werkgeversbestel, gekend onder de naam: Agenda van Lissabon. De onderliggende werkgeversvisie komt duidelijk tot uiting in de verschillende teksten van de rondetafel van Europese industriëlen, één van de grootste architecten van de Europese opbouw sinds de jaren ’90. Hier lezen we het portret van een economie in volle groei, die «een onophoudelijke stroom van steeds recentere, steeds performantere of goedkopere goederen en diensten aanbiedt, die doorlopend producten ouder, minder performant, zelfs uit gebruik maakt net zoals de jobs die ermee verbonden zijn»

- Vertegenwoordigers van werklozencollectieven en syndicalisten uit Frankrijk, Duitsland en andere landen (Groot-Brittanië, Nederland) beschrijven de vormen die de politiek in hun land aanneemt, de gevolgen ervan en de reacties die ze teweegbrengt. Speciale aandacht gaat naar de UK als «voorloper» van deze hervormingen (van Welfare naar Workfare) en die we nu op het continent zien gebeuren.

- Rondetafel / debat over de situatie in België, in het licht van de buitenlandse voorbeelden. Aan dit deel kunnen zowel organisaties als individuen hun steentje bijdragen. Bedoeling is om samen te zien hoe we kunnen reageren.

12.11 > 13:30


Het dateert niet van gisteren dat vrijwilligerswerk institutioneel gezien niet serieus genomen wordt. Nu het plan voor de versterkte controle op werklozen in werking treedt, wordt aan deze vaststelling een nieuwe dimensie toegevoegd.
Net zoals zovele verenigingen en activiteiten in België, is Nova een project dat bestaat dankzij vrijwillige, onbezoldigde inzet. De aangekondigde maatregelen ter "reactivering" van werklozen, ontnemen echter de mogelijkheid om niet-vergoede activiteiten uit te oefenen. Vandaar dat Nova bezorgd is.
Niemand zal ontkennen dat de maatschappij voordeel heeft bij een druk associatief leven ­ iets wat de Staat erkent en aanmoedigt (bvb. in de vorm van subsidies) ­ en dat voor een stuk de overheid vervangt in diverse domeinen, gaande van gezondheid, alfabetisering of cultuur, om maar enkele voorbeelden te noemen. Maar de Staat die gelooft in volledige tewerkstelling, doet haar best om haar Europese huiswerk te maken. Hierbij wordt een contradictie over het hoofd gezien: door het opstellen van "tewerkstellingsplannen" die een essentieel element van het verenigingsleven over het hoofd zien en druk uitoefenen op actieve werklozen, wordt zelfs het recht op vereniging in vraag gesteld -nochtans grondwettelijk gewaarborgd- voor een categorie die er potentieel veel tijd in kan steken, de werklozen.
Hoe kunnen we snel en concreet reageren tegenover dit offensief dat verenigingen in hun werking en zelfs in hun bestaan bedreigt? Dat is de vraag waarover deze workshop zich buigt. We richten ons in de eerste plaats naar leden van verenigingen en collectieven zelf, al dan niet vrijwilligers, al dan niet werklozenŠ. Op basis van getuigenissen en realiteiten die elk van ons aanbrengt, kunnen we politieke en juridische aspecten duiden en pistes ter reactie voorstellen.
Aarzel niet om ervoor al te reageren of uw aanwezigheid te bevestigen: workshop@nova-cinema.org

19.11 > 14:00


Ontmoeting met de regisseur van "Le chômage a une histoire" na de voorstelling.

13.11 > 20:00


Ontmoeting met Thierry Discepolo (uitgeverij Agone, Marseille) rond het thema "Werk en litteratuur".

+ Microboutiek

20.11 > 18:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 774
prog: 760
pos: aval